Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich oraz Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Słowo na dziś - z pism św. Urszuli Ledóchowskiej

"Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu. 

Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia."

INFORMACJE O NABORACH NA ROK SZKOLNY 2020/21 UMIESZCZONE SĄ NA PODSTRONACH POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Uprzejmie informujemy, że od 1.06.2020 rozpoczną sie konsultacje dla uczniów wszystkich, nie tylko zdających egzaminy, klas KLSP, KNOSM II i SKLO. W dniach 1-5 czewrca w pierwszym rzędzie zapraszamy te osoby, które miały trudności ze zdalnym zajęciami czy te, którym inne okoliczności utrudniły naukę. 

 

Regulamin organizacji konsultacji i zajęć artystycznych w szkołach artystycznych Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati i Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im bł. P.J. Frassati, mających swą siedzibę na nieruchomości  przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu.

 

 1. Szkoły, o których mowa w tytule, organizują konsultacje i/lub zajęcia artystyczne w ramach kształcenia w zawodach plastyk i muzyk oraz zakresu przedmiotów ogólnych.
 2. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie zdrowi uczniowie/dyplomanci oraz zdrowi pracownicy, zdrowi tzn niewykazujący objawów zarażenia wirusem saars 02 i nie będący jego nosicielami  oraz w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie mający żadnego kontaktu z osobami podejrzanymi o covid lub saars - 02. 
 3. W/w stan uczniowie potwierdzają oświadczeniem, stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu, podpisanym przez rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia/dyplomanta.
 4. W celu ewentualnego szybkiego dotarcia z informacjami sanitarno-epidemiologicznymi lub ustalenia osób, które mimo składanych oświadczeń mogłyby być ukrytymi nosicielami wirusa, Portiernia prowadzi rejestr osób przebywających danego dnia na terenie obiektu, z podstawowymi danymi tj wiek, imię nazwisko, adres mail lub telefon. 
 5. Ogranicza się wstęp osób niebędących uczniami lub rodzicami i pracownikami szkoły na teren obiektu do służb technicznych, medycznych, sanitarnych, doręczycieli, stałych współpracowników, przedstawicieli organu prowadzącego oraz kandydatów do szkół wraz z rodzicami.
 6. Przed wejściem do budynku głównego lub pracowni plastycznych, w miarę możliwości jeszcze na dziedzińcu należy zdezynfekować dłonie. W tym celu na dziedzińcu lub wewnątrz przy wejściach głównych do poszczególnych budynków znajdują się dozowniki lub spryskiwacze z płynem dezynfekcyjnym. 
 7. Uczniowie przychodzą na zajęcia ze swoimi środkami ochrony tzn maseczkami lub innymi rodzajami zakrycia nosa i ust, rękawiczkami jednorazowymi, posiłkami i napojami. Wchodząc, jak też pracując na konsultacjach, zachować należy stosowny ok 1,5-2 dystans, a podczas przemieszczania się czy innych działań generujących ruch powietrza należy założyć zasłonę ust i nosa.  Dotyczy to uczniów i nauczycieli.
 8. Jeśli uczestnicy konsultacji przychodzą na kilka zajęć danego dnia, w miarę możliwości pozostają w jednej sali przy tym samym stoliku.
 9. Po każdych zajęciach, zwłaszcza kiedy uczeń opuszcza dane stanowisko, pani sprzątająca lub sam uczeń dokonuje dezynfekcji stanowiska tzn. stolika, kawaletu, stołu, biurka, klawiatury z myszką i monitorem i jednostką komp., krzesła, ponadto innych użytkowanych podczas zajęć przedmiotów szkolnych. Ponadto w miarę możliwości po każdej przerwie zostaną zdezynfekowane kontakty, klamki gniazdka i inne przedmioty użytkowane lub dotykane przez wielu uczniów.
 10. Pomiędzy poszczególnymi różnymi uczniami lub grupami uczniów, zajmującymi tę samą salę dezynfekuje się stoliki, krzesła, przybory tablicowe, klawiatury, panele przednie jednostek komputerowych, monitory,  itp oraz podłogę, klamki drzwi i okien.
 11. Tam, gdzie to jest możliwe, ogranicza się konieczność dotykania klamek i kontaktów, wyłączników poprzez pozostawienie otwartych drzwi i włączonych komputerów. Najlepiej jeśli światło włącza i wyłącza nauczyciel. 
 12. Konsultacje, zwłaszcza w dniach 1-5 czerwca  są w pierwszym rzędzie adresowane do osób, z którymi był utrudniony kontakt w okresie zdalnego nauczania, bądź też u których sytuacja epidemiczna spowodowała trudności w funkcjonowaniu i utrudnienia w nauce.
 13. Konsultacje odbywają się wg następujących zasad:
 14. praktyczne zajęcia artystyczne nauczyciel uzgadnia z uczniami, w odpowiedzi na zgłoszone bezpośrednio nauczycielom przedmiotów artystycznych zapotrzebowanie;
 15. konsultacje z zajęć ogólnokształcących odbędą się wg wywieszonego stronie szkoły programu.   

 

Harmonogram konsultacji w dniach 1-5 czerwca 2020

j. polski - poniedziałek i wtorek, godz. 9:00 - 12:00;

matematyka - poniedziałek i wtorek, godz. 11:00 - 14:00;

drugi język obcy - poniedziałek i wtorek,

j. hiszpański poniedziałek i wtorek godz. 9:00 - 11:00;

j. niemiecki - poniedziałek i wtorek godz. 13:00 - 15:00;

j. francuski - poniedziałek 13:00 - 15:00

j. włoski - poniedziałek 13:30 - 15:00

historia sztuki - poniedziałek i wtorek, godz. 15:00 -17:00;

j. angielski:

p. A. Sarnik środa od 9:00 - 11:00;

czwartek - 12:30 - 14:00;

p. C. Bigos - środa: 9:00-12:00

piątek 11:00 - 13:00

historia, wos, biologia, geografia-  czwartek 9:00 - 12:00; 

fizyka - wtorek 13:30- 15:00  piątek 9:00 - 12:00

chemia, historia muzyki, zasady muzyki, kształcenie słuchy, harmonia, literatura muzyczna, edb, wf; - piątek 9:00-12:00;

 OŚWIADCZENIE NA KONSULTACJE (do pobrania na dole strony)

 

 Szanowni Dyplomanci.

Uprzejmie informujemy, iż egzaminy dyplomowe w KLSP odbędą się w następujących terminach: 

termin główny: historia sztuki (egz. ustny) - 23 czerwca; egzamin praktyczny - 30 czerwca 2020

termin dodatkowy: historia sztuki (egz. ustny)  - 25 sierpnia, egzamin praktyczny- 28 sierpnia 2020.

 

Uprzejmie informujemy, że egzaminy dyplomowe kl. VI KNOSM II odbęda się w nastpujących terminach:

termin główny: historia muzyki (egz. ustny) - 1 lipca; egzamin praktyczny - 23, 24 czerwca 2020

termin dodatkowy: historia muzyki (egz. ustny)  - 25 sierpnia, egzamin praktyczny- 28 sierpnia 2020.

 

Egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty (dla klas II KNOSM II) odbędą się zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE.
 Harmonogram matur i egzaminów VIII kl. - kliknij tutaj 

 

 

 Drodzy, dziękujemy Bogu za to, że już od najblższej niedzieli, tj od uroczystośći Zesłania Ducha Świętego możemy bez ograniczeń ilościowych uczestniczyć w najdosknalszej modlitwie - we Mszy św . Dlatego zachęcamy gorąco do osobistego spotkania z miłującym nas Chrystusem, którego nie zastąpi interentowa transmisja, tak jakżywej obecności kogooś kochającego nie zastąpi wideokomunikacja, oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych, dotyczących odległości, zasłony ust i nosa, dezynfekcji rąk, a nde wszystko stanu zdrowia. Jest to dla nas tym cenniejsze, że jeszcze trwa okres komunii św. wielknaocnej. Wielkanoc, czas kiedy wielbimy Boga za jego zwycięstwo nad złem i grzechem,  jest bowiem tak szczególnym czasem, że pownniśmy z owoców Jezuswej męki zwyciestwa skorzystać i przystapić do spowiedzi i Komunii świętej, znowu  - oczywiście - z zachowaniem zasad sanitarnych. Dlatego kościół zaleca by, koniecznie w tym okresie przystąpić do spowidzi i Komunii świętej. Jest to wielkie pragnienie Jezusa i Kościoła. Okres wielkancony koćży się 7 czerwca w uroczystośc Trójcy Przenajświętszej

 

 

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zachęcamy do lektury nastpępujących tekstów (linków)

 List Jana Pawła II do artystów

Przemówienie do artystów polskich z 1987 r.

Homila do młodzieży - Westerplatte

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu, do którego należą aktualnie 2 szkoły:

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
 • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało od 1 września 2019 wydzielone z Zespołu, ale informacje z nim związane nadal znajdują się na stronie w zakładce SKLO  

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół w Zespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 191 Ustawy Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r.
i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładkę danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PT PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SZKOŁY

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka oraz danych osobowych w postaci zapisów monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, w tym szkoła do której dziecko uczęszcza
  z siedzibą w Nowy Sączu Plac Kolegiacki 2, tel. 449 06 90-91, e-mail: frassati.zsk@gmail.com,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochorny Danych :  e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.
 3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4. Pani (Pana) dane osobowe oraz/lub dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły, w tym pracy w szkole lub naboru do szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), w szczególności w przypadku przetwarzania wizerunku (z wyjątkiem zapisu monitoringu wizyjnego);
 5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców , a także kandydatów do szkoły przetwarzane sa w celu realizacji zadań szkoły wy sprawowania opieki, wychowania edukacji w ramach polskiego prawa i wspólnotowego prawa EU,
 6. Celem zaś przetwarzania danych osób zatrudnionych czy aplikujących o prace oraz praktykantów i stażystów a także wolontariuszy jest realizacja przepisów prawa związanych z wykonywaniem przez nich swej pracy, stażu lub wolontariatu.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców – opiekunów prawnych stanowią ustaw Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz ustawą prawo oświatowe wraz aktami wykonawczymi, w tym dotyczącymi prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, opieki psychologiczno-pedagogicznej, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy Kodeksu Rodzinnego. Szczegółową informacje o podstawach prawnych uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, praktykantów, stażystów i wolontariuszy stanowią ponadto przepisy Karty Nauczyciela dotyczące osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych, Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe i związane z ochroną zdrowia ubezpieczeniem społecznym. Szczegółową informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 9. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych oraz danych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego oraz na mocy ustawy – System Informacji Oświatowej., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organom dotującym.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane dziecka powierzone sa do przechowywania w ramach systemów elektronicznych dostawcy usług dziennika elektronicznego Fryderyk – Netro42 Sp. Z.o.o z siedziba przy ul. Króla Kazimierza 18 w Rzeszowie, oraz firmie realizującej hosting strony internetowej szkoły – firmie Agnat Sp. Z o. o., ul. Gdańska 119 w Bydgoszczy.
 11. Pani (Pana) dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a w przypadku udzielenia zgody, do momenty jej cofnięcia.
 12. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 13. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez szkołę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez szkołę,nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati
  w Nowym Sączu Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-28-12-762, tel. 18 449-06-90,
  e-mail:frassati.zsk@gmail.com, zwany dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby zastępstw lub przyszłych rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prawnicze, audytorskie, doradcze, w tym zakresie IOD oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, sądy i inne organy administracji publicznej,
 3. organ prowadząc szkołę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja (i/lub na podstawie przepisów prawa w celach archiwalnych) a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.

 

 

 

 

 

 


oświadczenie - konsultacje 0.01 MB oświadczenie - konsultacje
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury” 0.62 MB Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury”