Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Nowym Sączu, kształcaca w zawodzie muzyk ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 na następujące specjalności:

 • muzyk instrumentalista  - możliwe instrumenty: skrzypce, altówka, fortepian, saksofon, akordeon, obój, flet, gitara, klarnet, organy
 • muzyk instrumentalista jazzowy - fortepian, trąbka, saksofon, puzon, gitara i skrzypce
 • wokalista

Nabór odbywa się w dwóch turach.

 

O przyjęcie do klasy I ubiegać się mogą kandydaci, którzy w roku 2018 ukończą kl. VI:

 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub
 • szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia lub też posiadają nabyte w innej formie umiejętności muzyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie wystarczającym do przyjęcia do ogółnokształcacej szkoły muzycznej II stopnia.

W kl I i II uczniowie będą kontynuować naukę przedmiotów ogólnokształcących na poziomie klas VII i VIII szkoły podstawowej, a od klasy III – na poziomie 4-letniego liceum. Kształcenie muzyczne przebiegać będzie zgodnie z dotychczasowymi zasadami przewidzianymi dla 6-letniej ogólnokształcącej szkoły mzuycznej II st..

 

Kandydaci na specjalność wokalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa przez okres klasy I i II kształcą się obligatoryjnie na specjalności instrumentalistyka na dowolnie wybranym instrumencie głównym (dla wokalistów wskazany fortepian) a dopiero od kl. III rozpoczynają kształcenie w nowej właściwej specjalności.

 

Istnieje możliwość wcześniejszych bezpłatnych konsultacji z zakresu kształcenia słuchu i innych umiejętności teoretycznych oraz gry na instrumencie.

Najbliższe konsultacje z kształcenia sluchu
9 czerwca 2018 r. (sobota) w godzinach 15.00 - 16.00

                                                                    

( konsultacje dotyczą przedmiotów teoretycznych do KNOSM II st. – konieczne są zgłoszenia osób w sekretariacie szkoły.

Konsultacje z instrumentów możliwe są po indywidualnym uzgodnieniu terminu z pedagogiem – tel. w sekretariacie)

 

Zasady i etapy rekrutacji:

 

 •  Etap I - Podania i kwestionariusze o przyjęcie do KNOSM II st. wraz z zaświadczeniem o brakuprzeciwwskazań do nauki na wybranym instrumencie należy dostarczyć do sekretariatu do 30 maja 2018 roku. 
 • Etap II - rozmowa kwalifikacyjna (termin do ustalenia z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 • Etap III - egzamin wstępny - 20 czerwiec 2018 r. (śr.) odbędą się egzaminy wstępne do KNOSM II stopnia :

                       - 8.00  - egzamin z kształcenia słuchu

                       - 8.45  - rozmowa kwalifikacyjna

                       - 9.30  - egzamin z instrumentu kierunkowego

    lub po uzgodnieniu w innym terminie, na który składa się:
  - część praktyczna - wykonanie przygotowanyach utworów i ćwiczeń oraz 
  - częśc teoretyczna z zakresu teorii muzyki; 
 •  Etap IV - potwierdzenie przyjęcia do szkoły i uzupełnienie dokumentów o oryginały:
  - świadectwa ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  lub szkoły podstwowej i (ewentualnie szkoły muzycznej)

 • Dodatkowa rekrutacja będzie przeprowadzona 30 sierpnia 2017 o godzinie 9.00.


Istnieje równiez możliwość przyjęcia uczniów na w/w specjalności do klas wyższych niż pierwsza, o ile posiadaja umiejętności kwalifikujace do klasy, do której kandydują i w kształceniu ogólnym (gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym) uczęszczają do klasy zgodnej z klasą i poziomem, do której kandydują.  


Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 0.58 MB Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.