Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Program profilaktyczny Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

im. BŁ. Piotra Jerzego Frassati w Nowym SączuProfilaktyka to wszystkie te działania, które świadomie zmierzają do usunięcia lub ograniczenia określonych szkód czy problemów, najczęściej związanych z ryzykownymi zachowaniami. Często występują one w powiązaniu ze sobą i dlatego przeciwstawić się im powinien kompleksowy system działań. Profilaktyki i wychowania nie można przeciwstawiać. Nie można jej też utożsamiać wyłącznie z programami profilaktycznymi rozumianymi jako ustrukturyzowane zajęcia prowadzone przez specjalistów, czy z działaniami interwencyjnymi lub terapeutycznymi, kiedy problem jest znacznie zaostrzony.

Przedmiotem działalności profilaktycznej może być dowolny problem, który jest na tyle rozpoznany, że umożliwia to zaplanowanie uprzedzających działań chroniących konkretną osobę czy grupę przed wystąpieniem tego problemu.

Dlatego działanie profilaktyczne musi poprzedzać diagnoza potrzeb konkretnego środowiska i określenie czynników ryzyka a następnie wzmocnienie czynników chroniących, do których w przypadku młodzieży należy m.in. silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauką i rozwojem, doświadczenie duchowe na bazie praktyki i kontaktu ze wspólnotą religijną, zakorzenienie w normach i wartościach społecznych, konstruktywna grupa rówieśnicza.  

Za: K. Wojcieszek, Szkoła jako podmiot profilaktyki - możliwe strategie.

Program profilaktyczny szkoły opiera się o program wychowawczy i duszpasterski. Obejmuje: uczniów, rodziców, nauczycieli.

Cele ogólne programu:


1.      Wychowanie do wartości jako drogowskazów wiodących do rozwoju i pełni człowieczeństwa.
2.      Dostarczenie informacji o integralności człowieka i zdrowiu w ujęciu globalnym oraz jego zagrożeniach we współczesnej cywilizacji (w tym o przyczynach, mechanizmach       i skutkach uzależnień).
3.      Ukazanie dróg przeciwdziałania negatywnym trendom rozwoju cywilizacyjnego       i unikania destrukcyjnych pułapek współczesności.
4.      Pomoc w poznaniu siebie, wspieranie i motywowanie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).
5.      Uczenie:

-          budowania udanych relacji z innymi ludźmi.
-          konstruktywnego odreagowania napięć emocjonalnych,
-          wglądu we własne przeżycia i potrzeby (wzrost samoświadomości).

6.      Ukazywanie pozytywnych wzorów osobowych.
7.      Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia.


DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI


Adresowane do uczniów:
 

1.      Zajęcia integracyjne dla klas I z udziałem wychowawców - rekolekcjo- wakacje - VIII - odpowiedzialny dyrektor szkoły, -        zajęcia na terenie szkoły - IX - X - odpowiedzialny pedagog.
2.      Kształtowanie poczucia związku z klasą, szkołą i wartościami, które realizuje - cały rok, odpowiedzialni wszyscy nauczyciele uczący.
3.      Dbałość o dobre osobiste kontakty nauczycieli z uczniami - budowanie otwartości i zaufania, będące punktem wyjścia dla wszelkich działań profilaktycznych - cały rok , odpowiedzialni wszyscy nauczyciele.
4.      Wspieranie form pozytywnego spędzania wolnego czasu, poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - warsztaty tematyczne, wspólne modlitwy, msze św., rekolekcje wyjazdowe - wg ustalonego harmonogramu, odpowiedzialny dyrektor szkoły, nauczyciele.
5.      Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne organizowane przez szkołę - cały rok, odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas.
6.      Profilaktyka poprzez spektakle teatralne. Wykorzystanie ciekawych ofert i przygotowanie własnych przedstawień - cały rok, odpowiedzialny dyrektor szkoły, wychowawcy klas.
7.      Zajęcia dotyczące kultury zachowań - w ramach godzin wychowawczych oraz warsztatów tematycznych - cały rok, odpowiedzialny dyrektor szkoły, wychowawcy klas.
8.      Udział uczniów we wspólnotach modlitewnych - odpowiedzialny dyrektor szkoły.              

Adresowane do rodziców:
 

1.      Spotkania edukacyjno -informacyjne na temat „Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości w wieku dorastania"- odpowiedzialny pedagog, psycholog.
2.      Udzielanie rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - wg potrzeb, odpowiedzialny pedagog, psycholog.
3.      Wskazywanie kompetentnych osób, miejsc, instytucji do udzielania specjalistycznej pomocy - w zależności od potrzeb, odpowiedzialny dyrektor szkoły, pedagog, psycholog.
4.      Aktywizowanie rodziców do współpracy, uczestnictwa w procesie integrującym społeczność szkolną - poprzez współudział w uroczystościach, imprezach organizowanych przez szkołę - odpowiedzialny dyrektor szkoły, wychowawcy.

Adresowane do nauczycieli:
 

1.      Konferencja szkoleniowa oraz zajęcia warsztatowe dotycząca aktualnych zagrożeń na temat: - „Dyscyplina w klasie i kierowanie klasą" - IX -X -„Motywowanie uczniów do nauki i do właściwego zachowania" - II-III  - zaproszenie specjalisty w/w problematyki - p. S. Bubula- Kraków
2.      Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym dotycząca:

-          rozpoznawania indywidualnej sytuacji środowiskowej, rodzinnej uczniów
-          niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych, konfliktów rówieśniczych - cały rok, odpowiedzialni wychowawcy, nauczyciele uczący, pedagog, psycholog.

3.      Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego - omawianie bieżącej problematyki wychowawczej, podejmowanie działań zabezpieczających - za organizowanie Zespołu Wychowawczego odpowiedzialny dyrektor szkoły.
4.      Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących doskonalenia umiejętności wychowawczych - organizowanie przez Radę Szkół katolickich i inne instytucje, odpowiedzialny dyrektor szkoły.
5.      Udział nauczycieli w Dniach Skupienia organizowanych przez ks. Grzegorza Kiełbasę na temat „Zasady Katolickiego Wychowania - osobowa relacja nauczyciel - uczeń" z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, z okazji Adwentu, Wielkiego Postu oraz zakończenia roku szkolnego.