Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Witamy na stronie głównej Katolickiego Liceum Plastycznego

 

 

 

Program POWER

W dniu 1 grudnia 2017 zakończył się projekt „Warsztat u Mistrzów” realizowany przez uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach programu Erasmus + w obszarze kształcenia zawodowego. Program ten, finansując mobilność kadry i uczniów służy rozwojowi kompetencji zawodowych, międzykulturowych i społecznych.

 

 

Warsztat u mistrzów – zagraniczny staż uczniów KLP w Kalampace w Grecji

W ramach wspomnianego projektu, którego wnioskodawcą i koordynatorem było Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, 20 uczniów i absolwentów odbyło w lipcu 2017 dwutygodniowy staż w pracowni ikon Dymitra i Konstantyna Zindrosów w Kalampace – Meteorach. Jest to znane, między innymi z urokliwych klasztorów na wysokich sterczących skałach centrum greckiego ikonopisarstwa.

 

 

Pod okiem ikonopisarzy i innych pracowników zaangażowanych w proces powstawania ikon uczestnicy poznawali grecką technologię i „wzornictwo” tworzenia ikon, która nieco różni się od znanej na naszych terenach szkoły pskowskiej pisania ikon. Rozwijali swe umiejętności nie tylko w zakresie tradycyjnej tzw kanonicznej technologii ikony, ale też poznawali bardziej nowoczesne, tzn szybsze sposoby tworzenia wizerunków w stylu ikonowym, korzystające z „pomocy” innych niż techniki malarskie dziedzin sztuki, takich jak sitodruk czy litografia a także nowoczesnych urządzeń np. do przygotowania podobrazia.

Ogromnie cennym doświadczeniem było to, że nauka odbywała się w macierzystym dla ikonopisarstwa kulturowym i duchowym kontekście. Bezpośredni kontakt z kultura i obyczajowością grecką pozwolił na lepsze zrozumienie, czym jest ikona, ale też zlikwidował funkcjonujące stereotypy na temat mentalności Greków. Dla uczestników pojawiła się nawet perspektywa współpracy artystycznej z pracownią na przyszłe lata. Uczniowie zechcieli się też w listopadzie podzielić zdobytymi umiejętnościami i rezultatami ze swoimi kolegami po fachu z Liceum Plastycznego w Krośnie, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty upowszechniające.

 

 

 

 

Materialnym owocem stażu były wykonane przez uczniów ikony. Poniżej zaprezentowana jest przykładowa ikona wykonana podczas stażu na niezdobionej desce, poddana zabiegowi postarzania. Równie ważne były owoce niematerialne w postaci zdobytych umiejętności i wiadomości specjalistycznych, kompetencje kulturowe, językowe i społęczne, o których jest mowa w załcznikach na dole strony.

 

 

Warsztat u mistrzów – mobilność szkoleniowa nauczycieli KLP

Doświadczenia zdobyte podczas pobytu w pracowni Zindros znalazły też swoje odzwierciedlenie w programach nauczania różnych specjalności, co z kolei było owocem 4 dniowego pobytu 4 nauczycieli w tejże pracowni. Towarzysząc ikonopisarzom i pracownikom pomocniczym na różnych stanowiskach zyskali wiedz i umiejętności, które wykorzystają w przyszłości w nauczaniu swoich przedmiotów.

 

 

 

 

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy obydwu mobilności otrzymali certyfikaty oraz honorowany na terenie całej Unii Europejskiej urzędowy dokument Europass mobilność, poświadczający zdobyte podczas mobilności umiejętności i wiedzę.

  

 

 

 

 

 

 

Synopsa technologiczna 13.28 MB Synopsa technologiczna

Synopsa technologiczna - rezultat projektu warsztaty u  mistrzów

 

Program wyrobów artysytycznych 1.27 MB Program wyrobów artysytycznych

Program wyrobów artysytycznych zmodyfikowany na podstawie udziału autora programu w job shadowing w projekcie Warsztat u mistrzów

 

Program tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych 1.11 MB Program tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych

Program nauczania przedmiotu tradycyjne techniki malarskie i połotnicze znodyfikowany napodstawie udziału współautora programu w job shadowing w ramch projektu Warsztat u mistrzów. 

 

Program technik druku artstycznego 0.54 MB Program technik druku artstycznego

Program technik druku artystycznego w KLP, zmodyfkowany po udziale autora w job shadowing w ramach proejktu warstat u mistrzów