Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich oraz Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 

 „u, Czemu o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? (…) My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich (Iz 63).”.

 

 

Moi Drodzy.

Zaczyna się adwent, czyli okres będący jakąś aktualizacją długiego czasu oczekiwania na narodziny obiecanego Mesjasza, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Paradoksalnie sytuacja pandemii, naszego zamknięcia, poczucia braku szczęścia i pełnej wolności, osaczającej nas choroby, i rodzącego się w nas pragnienia normalności, pomaga nam zrozumieć, czym było to oczekiwanie przez tysiąclecia na narodziny wytęsknionego Mesjasza, który miał pokonać, dotykającą każdego człowieka, za sprawą grzechu pierworodnego, pandemię zła i zniewolenia grzechem i przywrócić utraconą normalność, czyli bliskość z Bogiem. Szczególnymi patronami Adwentu są dwie postacie: Matka Boża, Niepokalanie Poczęta i Jan Chrzciciel, który wskazując Jezusa jako upragnionego Zbawiciela dopełnił misji zapowiadających Go proroków. Obydwoje przygotowywali się na przyjście Jezusa i głosili tę potrzebę innym.  

Jak pisze o. Szustak: [Jan Chrzciciel] „bardzo prosto nawoływał ludzi do nawrócenia, mówiąc niemalże tylko: "Masz grzechy, więc je zostawiaj, nie trwaj w nich". Według niego jedynym sposobem przygotowania się na przyjście Mesjasza było odwracanie się od własnych grzechów, czyli bardzo konkretna robota.

To, co robił Jan Chrzciciel nad Jordanem, jest również dla nas ważną podpowiedzią, jak przeżywać Adwent. Przygotowując się do Bożego Narodzenia, powinniśmy zrobić jedną bardzo ważną rzecz: pozbyć się naszych grzechów. By święta rzeczywiście były czasem przyjścia Boga do naszych serc, musimy podjąć pracę nad wadami i słabościami, musimy nazwać nasze grzechy i się od nich odwrócić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się raz na zawsze pozbyć się grzechów i nigdy więcej do nich nie wracać.
Prawdopodobnie całe życie będziemy walczyć z naszymi grzechami i ciągle się z nich wydobywać. Ważne jest jednak, by w końcu szczerze i mocno postanowić, że nie zgadzamy się na grzechy w naszym życiu i że na serio zaczynamy z nimi walczyć.” Najpierw przez spowiedź świętą, potem przez współpracę z Bożą łaską, z Bogiem zjednoczonym z nami w Komunii św, i zarazem wciąż przychodzącym z pełnią swej miłości, na miarę na szych oczekiwań i przygotowania/,aby nas w Adwencie obdarować nadzieją, radością i wolnością.

W związku z powyższym zapraszamy do zakładki Ku szczytom, gdzie będą linki do róznych, krótkich 4-10 min rekolekcji.

 

 

Do 29 listopada 2020 włącznie szkoły nasze pracują w trybie wyłącznie zdalnym, wg normalnego rozkładu zajęć, z tym, że lekcje ogólnokształcące trwaja max 30 min, potem ma być 20 min przerwy.

Informacje o możliwości i  zasadach konsultacji dla dyplomantów i maturzystów oraz klasy II knosm z przedmiotów egzaminacyjnych oraz i zasadach i warunkach stacjonarnej realizacji niketórych zajęć artstycznych dla pozostałych już wkrótce 

W związku z powyższym proismy, by:

 • uczniowie przynosili ze sobą własne zakrycia ust i nosa (maseczki, chusty, półprzyłbice lub przyłbice) oraz wawryknie rękaiwiczki. Z zakrycia ust i nosa będą korzystać na przerwach i innych wydarzeniach współnych tj Msze św itd. Być może w najbliższym czasie uda się zorganizować zapasowe środki ochrony, w razie zapomnienia czy uszkodzenia maseczki, chusty czy przyłbicy przez ucznia;

 • przynosili własne kubki do picia lub kubki jednorazowe oraz najlepiej domowe kanapki. W szkole można będzie korzystać wyłącznie  z dystrybutora wody Eden.

 • Po wejściu do szkoły każdy uczeń obligatoryjnie zdeznfekował ręce w bezdotykowym dezynfekatorze, a następnie po odczekaniu kilku minut bardzo dobrze umył je ciepłą wodą i mydłem.

 • natychmiast informować o zaistnieniu kontaktu z osobami, u ktorych stwierdzono obecnośc wirusa.

 • pozostać w domu, w przypadku zauważenia najdrobniejszych objawów grypopodobnych, typu: gorączka, kszel, katar, ból gardła, zanik smaku lub węchu.

PT Rodziców zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym ebranie Rodziców, które odbędzie się 25 września 2020 w godzinach popłudniowych. Szczegóły zostana pdane na stronie, przez uczniów i poprzez dziennik Fryderyk.

 

 

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zachęcamy do lektury nastpępujących tekstów (linków)

 List Jana Pawła II do artystów

Przemówienie do artystów polskich z 1987 r.

Homila do młodzieży - Westerplatte

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu, do którego należą aktualnie 2 szkoły:

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
 • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało od 1 września 2019 wydzielone z Zespołu, ale informacje z nim związane nadal znajdują się na stronie w zakładce SKLO  

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół w Zespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 191 Ustawy Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r.
i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładkę danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PT PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SZKOŁY

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka oraz danych osobowych w postaci zapisów monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, w tym szkoła do której dziecko uczęszcza
  z siedzibą w Nowy Sączu Plac Kolegiacki 2, tel. 449 06 90-91, e-mail: frassati.zsk@gmail.com,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochorny Danych :  e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.
 3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4. Pani (Pana) dane osobowe oraz/lub dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły, w tym pracy w szkole lub naboru do szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), w szczególności w przypadku przetwarzania wizerunku (z wyjątkiem zapisu monitoringu wizyjnego);
 5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców , a także kandydatów do szkoły przetwarzane sa w celu realizacji zadań szkoły wy sprawowania opieki, wychowania edukacji w ramach polskiego prawa i wspólnotowego prawa EU,
 6. Celem zaś przetwarzania danych osób zatrudnionych czy aplikujących o prace oraz praktykantów i stażystów a także wolontariuszy jest realizacja przepisów prawa związanych z wykonywaniem przez nich swej pracy, stażu lub wolontariatu.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców – opiekunów prawnych stanowią ustaw Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz ustawą prawo oświatowe wraz aktami wykonawczymi, w tym dotyczącymi prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, opieki psychologiczno-pedagogicznej, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy Kodeksu Rodzinnego. Szczegółową informacje o podstawach prawnych uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, praktykantów, stażystów i wolontariuszy stanowią ponadto przepisy Karty Nauczyciela dotyczące osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych, Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe i związane z ochroną zdrowia ubezpieczeniem społecznym. Szczegółową informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 9. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych oraz danych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego oraz na mocy ustawy – System Informacji Oświatowej., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organom dotującym.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane dziecka powierzone sa do przechowywania w ramach systemów elektronicznych dostawcy usług dziennika elektronicznego Fryderyk – Netro42 Sp. Z.o.o z siedziba przy ul. Króla Kazimierza 18 w Rzeszowie, oraz firmie realizującej hosting strony internetowej szkoły – firmie Agnat Sp. Z o. o., ul. Gdańska 119 w Bydgoszczy.
 11. Pani (Pana) dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a w przypadku udzielenia zgody, do momenty jej cofnięcia.
 12. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 13. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez szkołę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez szkołę,nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati
  w Nowym Sączu Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-28-12-762, tel. 18 449-06-90,
  e-mail:frassati.zsk@gmail.com, zwany dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby zastępstw lub przyszłych rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prawnicze, audytorskie, doradcze, w tym zakresie IOD oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, sądy i inne organy administracji publicznej,
 3. organ prowadząc szkołę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja (i/lub na podstawie przepisów prawa w celach archiwalnych) a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.

 

 

 

 

 

 


oświadczenie - konsultacje 0.01 MB oświadczenie - konsultacje