Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ramówka MEN dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

Załącznik 3. Ramowy plan nauczania dla gimnazjum

8)

 1. W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

 1)  minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 1. a) język polski - 450 godzin,
 2. b) dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków),
 3. c) język obcy nowożytny w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 290 godzin,
 4. d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 190 godzin,
 5. e) muzyka - 30 godzin,
 6. f) plastyka - 30 godzin,
 7. g) historia - 190 godzin,
 8. h) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,
 9. i) geografia - 130 godzin,
 10. j) biologia - 130 godzin,
 11. k) chemia - 130 godzin,
 12. l) fizyka - 130 godzin,
 13. m) matematyka - 385 godzin,
 14. n) informatyka - 65 godzin,
 15. o) wychowanie fizyczne - 385 godzin,
 16. p) edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,
 17. q) zajęcia artystyczne - 65 godzin,
 18. r) zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 godzin,
 19. s) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin;

 2)  minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:

 1. a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział,
 2. b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.
 3. Tygodniowy wymiar godzin:

 1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

 1. a) klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin,
 2. b) klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny,
 3. c) klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

 2)  zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

 1. a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział,
 2. b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
 3. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

 1)  sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

a

 2)  sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1.

 1. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

 

 

Załącznik 7. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego

12)

 1. W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

 1)  minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 1. a) przedmioty w zakresie podstawowym:

 -  język polski - 360 godzin,

 -  dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków),

 -  język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 270 godzin,

 -  wiedza o kulturze - 30 godzin,

 -  historia - 60 godzin,

 -  wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,

 -  podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin,

 -  geografia - 30 godzin,

 -  biologia - 30 godzin,

 -  chemia - 30 godzin,

 -  fizyka - 30 godzin,

 -  matematyka - 300 godzin,

 -  informatyka - 30 godzin,

 -  wychowanie fizyczne - 270 godzin,

 -  edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

 1. b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):

 -  język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia - po 240 godzin,

 -  język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka - po 180 godzin,

 1. c) przedmioty uzupełniające:

 -  historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin,

 -  zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin,

 1. d) zajęcia z wychowawcą - 90 godzin;

 2)  minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:

 1. a) w oddziale specjalnym - 900 godzin na oddział,
 2. b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 180 godzin na ucznia.
 3. W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 870 godzin.
 4. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.
 5. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
 6. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
 7. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I.
 8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.
 9. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
 10. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
 11. Tygodniowy wymiar godzin:

 1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

 1. a) klasa I - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny,
 2. b) klasa II - 32 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
 3. c) klasa III - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny;

 2)  zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

 1. a) w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddział,
 2. b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
 3. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).
 4. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

 1)  sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych w ust. 10 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

a

 2)  sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i d oraz w ust. 2.

 1. W przypadku liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej, w rocznym okresie nauczania w klasie wstępnej:

 1)  minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 1. a) język polski - 65 godzin,
 2. b) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania - 640 godzin,
 3. c) matematyka - 65 godzin,
 4. d) wychowanie fizyczne - 95 godzin,
 5. e) zajęcia z wychowawcą - 30 godzin;

 2)  minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 65 godzin na ucznia;

 3)  tygodniowy wymiar godzin:

 1. a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi 28 godzin,
 2. b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi po 2 godziny na ucznia;

 4)  wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

 1. a) sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowego wymiaru godzin określonego w pkt 3 lit. a przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym,

a

 1. b) sumą godzin określonych w pkt 1.
 2. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 15. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

 

 8)   Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum ogólnodostępnego, oddziału integracyjnego w gimnazjum ogólnodostępnym lub gimnazjum integracyjnego.

 12)   Załącznik 7 ust. 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 29.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1993), które wchodzi w życie 15.01.2015 r.