Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zapytanie ofertowe z dnia 1 lutego 2019

Nowy Sącz, dnia 2019-02-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu
Biuro Projektu „Warsztat u mistrzów”

Pl. Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz

OPP – nr KRS 0000045896, NIP: 734-26-95-983

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla grupy 5 nauczycieli Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu w ramach Projektu „Warsztat u mistrzów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Szczegółowy opis zamówienia.
 3. Celem wyjazdu dla nauczycieli KLP jest doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez job shadowing z różnych dyscyplin artystycznych w Sacred Art School.
 4. Miejsce – Włochy, Florencja
 5. Szczegóły wyjazdu:

- wyjazd z Nowego Sącza dobrej klasy środkiem transportu turystycznego lub liniowego z dojazdem do Florencji 25.02.2019 oraz powrót z wyjazdem z Florencji 02.03.2019

- zakwaterowanie we Florencji w dobrym standardzie  – 5 noclegów 25/26.02.2019 – 01/02.03.2019 r.

- wyżywienie stacjonarne we Florencji: 5 śniadań, 4 obiady i 5 kolacji.

- zorganizowanie transportu lokalnego

- ubezpieczenie NNW, OC od  bagażu oraz pracownicze  

- zapewnienie opieki pilota lub pilota rezydenta podczas trwania wyjazdu, z biegłą znajomością języka włoskiego

 • III. TERMIN ZORGANIZOWANIA WYJAZDU
 • Wyjazd z Nowego Sącza w dniu 25 lutego 2019
 • Powrót do Nowego Sącza w dniu 02 marca 2019
 1. IV .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim. Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres oraz siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 3. Informację o doświadczeniu organizatora w zakresie organizacji turystyki, w tym szkolnej na teren Włoch oraz o umiejętności i doświadczeniu pilota, zgodnie z p. VI niniejszego zapytania.
 4. Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania obrocie prawnym
  w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
 6. V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu nr 1/2019
  w terminie do dnia 7 lutego 2019 roku do godz. 14:00 w Biurze Projektu w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Zamawiającego.
 8. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Biura Projektu w Nowym Sączu, Pl. Kolegiacki 2.
 9. Komisyjna ocena ofert zostanie dokonana w dniu 8 lutego 2019 roku, a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 14:00 w siedzibie Biura Projektu w Nowym Sączu, Pl. Kolegiacki 2.
 10. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwarcia.
 11. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 13. VI. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów /stosowanych kolejno/:

 1. doświadczenie oferenta w zakresie organizacji imprez i turystyki do Włoch i we Włoszech, (Prosimy podać orientacyjna ilość imprez (wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy szkolne, erasmusy, grupy polonijne lub inne itd.) w ostatnich trzech latach
 2. doświadczenie włoskie, kwalifikacje i umiejętności pilota,
 3. cena
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszego oferenta zostanie przedstawiona na stronie www Projektu:
http://www.frassati.edu.pl/

 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: frassati.zsk@gmail.com


Zapytanie ofertowe 0.05 MB Zapytanie ofertowe