Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2021

W załączeniu znajduje sie wersja pdf zapytania ofertowego w sprawie organizacji wyjazdu na staż Erasmus+

Ponizej wersja nie PDf

 

Nowy Sącz, 10.08.2021r.

 

strona główna

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021

 

I   ZAMAWIAJĄCY

    Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu

    Biuro Projektu „Warsztaty u włoskich mistrzów – 2”

    Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz

    OPP – nr KRS 0000045896, NIP: 734-26-95-983

II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla grupy uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych i ich opiekunów ( 27 uczestników w tym: 24 uczennice, troje opiekunów w tym 1 kobieta i dwóch mężczyzn), w ramach projektu „U włoskich mistrzów – 2” w ramach Erasmus+, Akcji I: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Szczegółowy opis zamawianej usługi:

 1. Przejazd autokarem klimatyzowanym dobrej klasy z klimatyzacja do miejsca stażu i z powrotem: Wyjazd z Nowego Sącza w dniu 11 września 2021r do Rzymu.  ze przystankiem  w Padwie (w celu posiłku i realizacji programu kulturowego) – przyjazd  i z powrotem z  Rzymu do Nowego Sącza ze przystaniem we Florencji (w celu posiłku i realizacji programu kulturowego). Wyjazd z Rzymu w sobotę 24 września 2021r.
 2. Zakwaterowanie (14 noclegów) w hotelu przynajmniej trzy gwiazdkowym dla 27 uczestników w tym: 24 uczennic, trojga opiekunów, w tym najprawdopodobniej jednej kobieta i dwóch, mężczyzn. Hotel usytuowany w miejscu dogodnym do dojazdu na staż. Pokoje 2 – 3 osobowe dla uczniów i 1-osobowe dla opiekunów.
 3. Wyżywienie:
 • śniadania (wzmocnione) – 13 - od poniedziałku 12 września do soboty 25 września włącznie ;
 • obiady – 14 od 12 września do 25 września włącznie, w tym 1w Padwie i 1 we Florencji;
 • kolacje – 13, od 12 września do 24 września włącznie;
 1. Transport lokalny na terenie Rzymu i przyległości, w szczególności z miejsca zakwaterowania do miejsca stażu oraz w celu realizacji programu kulturowego w rejonie Rzymu. Ewentualny transport doraźny związany z sytuacjami nadzwyczajnymi (lekarz, konsul itp.)
 2. Ubezpieczenie takie jak dla pracowników: NNW i koszty leczenie, OC uczniów od wyrządzonych szkód w miejscu stażu oraz miejscu zakwaterowania, OC opiekunów, ubezpieczenie bagażu.
 3. Zapewnienie opieki pilota, lub pilota rezydenta podczas trwania wyjazdu z biegłą znajomością języka włoskiego.

III    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta
 2. Adres oraz siedzibę oferenta, nr telefonu, oraz nr NIP
 3. Informację o doświadczeniu organizatora w zakresie organizowania turystyki, w tym szkolnej na terenie Włoch, oraz informację o umiejętnościach i doświadczeniu pilota.
 4. Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zmówienia świadczonego  przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Oferta musi być podpisana prze osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany czytelnymi pieczątkami.

IV   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu nr 1/2021” w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 do godziny 14:00 w Biurze Projektu w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2, osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego.
 2. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi dnia 25 sierpnia 2021 o godzinie 10:00 w siedzibie Biura Projektu w nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2.
 3. Komisyjna ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 sierpnia 2021 a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o 26 sierpnia godzinie 9:00 w siedzibie Biura Projektu w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2.
 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwarcia.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V   KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów (stosowanych kolejno):

 1. Doświadczenie oferenta w zakresie organizacji imprez i turystyki do Włoch i na terenie Włoch (prosimy orientacyjnie podać ilość imprez typu wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy szkolne, Erasmusy, grupy polonijne itp., w ostatnich pięciu latach).
 2. Doświadczenia włoskie, umiejętności i kwalifikacje pilota.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze oferenta zostanie przedstawiona na stronie Projektu www.kso.org.pl, zakładka Erasmus+

VII.  DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: frassati.zsk@gmail.com

 

 

 

Nowy Sącz, dn. 16.08.2021         Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 10.08.2021

 

Do zapytania ofertowego Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w sprawie zamówienia na usługę transportową i hotelarsko-gastronomiczną w związku z realizacją stażu w ramach programu Erasmus+  - projekt U włoskich mistrzów - 2, dodaje się dodatkowe wymagania:

 

 1. W związku z faktem, że finansowanie otrzymaliśmy w euro i płatności będą dokonywane w euro prosimy, by wartość oferty podać w euro.
 2. Ze względu na trudności komunikacyjne podstawowym środkiem transportu lokalnego jest autokar, który dowozi uczniów na miejsce stażu. W ofercie w ramach transportu lokalnego związanego z realizacją stażu i przejazdami i trudnościami w skomunikowaniu miejsca stażu z Rzymem w ramach komunikacji publicznej należy uwzględnić w wartości oferty przynajmniej 6 wjazdówek na teren Rzymu dla autokaru,  z czego przynajmniej 2 całodzienne.

 

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+.

 


Uzupełnienie zapytania 0.18 MB Uzupełnienie zapytania
 

Zapytanie ofertowe 0.13 MB Zapytanie ofertowe