Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 5 września 2022

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Katolickiegop Stowarzyszenia Oświatowego dokonał w niu 20 września 2022 rozstrzegniećia zamówienia okresłonego zapytaniem nr 1/2022 z 5 wrzesnia 2022 w sprawie zorgnizowania zkawterwoania, wyżywienia, transprtu lokalnego i ubezpieczennia w ramach tzw wsp-arcia indywidaualnego oraz transportu z Nowego Sącza do miejsc stażu i z powrotem dla uczestników projektu "Szkoła u włoskich mistrzów", finansowanego z Funduszy Europejskich w ramch programu Erasmus+.

 

O   godz. 15:00  na posiedzeniu zarzą Katoockiego Stowaryszenia Oświatowego zostały otwarte 3 oferty, które wpłyneły do biura KSO ww odowpiedzi na zapytaie z dia 5 września.

 

 

Po podliczeniu punktów, o których mowa w par. 5 zapytania ofertowego  na realizatora zlecenia została wybrana firma WACTUR Travel, która uzyskała najwyższą ilość - 95 punktów.

 

W imieniu Zarządu

ks Paweł Kochaniewicz  - Przewodniczący

 

.