Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Kandydaci,

 

uprzejmie informujemy, że Katolickie Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu rozpoczyna nabór kandydatów do klasy pierwszej 6-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st., kształcącej w zawodzie muzyk, w następujących specjalnościach i specjalizacjach:

instrumentalistyka – gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, perkusji, fortepianie, klawesynie, akordeonie, saksofonie, trąbce, flecie, klarnecie, oboju, waltorni, tubie i innych.

 

Możliwe są też specjalności takie jak instrumentalistyka jazzowa pod warunkiem zebrania się przynajmniej składu do combo oraz wokalistyka przy liczbie 4-5 chętnych.

 

Ze względu na epidemię rekrutacja będzie przeprowadzona w dwóch turach - od 15 maja do 1 lipca, kiedy prawdopodobnie odbędą się pierwsze egzaminy wstępne oraz od 2 lipca do 5 września 2020. Przyjęcie do szkoły odbędzie się prawdopodobnie na podstawie egzaminów. Szczegóły po wydaniu odpowiednich decyzji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Nowym Sączu, kształcaca w zawodzie muzyk ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 na następujące specjalności:

 • muzyk instrumentalista  - możliwe instrumenty: skrzypce, altówka, fortepian, saksofon, akordeon, obój, flet, gitara, klarnet, organy
 • muzyk instrumentalista jazzowy - fortepian, trąbka, saksofon, puzon, gitara i skrzypce
 • wokalista

Nabór odbywa się w dwóch turach.

 

O przyjęcie do klasy I ubiegać się mogą kandydaci, którzy w roku 2020 ukończą kl. VI:

 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub
 • szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia lub też posiadają nabyte w innej formie umiejętności muzyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie wystarczającym do przyjęcia do ogółnokształcacej szkoły muzycznej II stopnia.

W kl I i II uczniowie będą kontynuować naukę przedmiotów ogólnokształcących na poziomie klas VII i VIII szkoły podstawowej, a od klasy III – na poziomie 4-letniego liceum. Kształcenie muzyczne przebiegać będzie zgodnie z dotychczasowymi zasadami przewidzianymi dla 6-letniej ogólnokształcącej szkoły mzuycznej II st..

 

Kandydaci na specjalność wokalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa przez okres klasy I i II kształcą się obligatoryjnie na specjalności instrumentalistyka na dowolnie wybranym instrumencie głównym (dla wokalistów wskazany fortepian) a dopiero od kl. III rozpoczynają kształcenie w nowej właściwej specjalności.

 

Istnieje możliwość wcześniejszych bezpłatnych konsultacji z zakresu kształcenia słuchu i innych umiejętności teoretycznych oraz gry na instrumencie.

 

 

Zasady i etapy rekrutacji:

 

 •  Etap I - Podania i kwestionariusze o przyjęcie do KNOSM II st. wraz z zaświadczeniem o brakuprzeciwwskazań do nauki na wybranym instrumencie należy dostarczyć do sekretariatu
 • Etap II - rozmowa kwalifikacyjna (termin do ustalenia z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 • Etap III - egzamin wstępny -  odbędą się egzaminy wstępne do KNOSM II stopnia :

                       -  egzamin z kształcenia słuchu

                       - rozmowa kwalifikacyjna

                       -  egzamin z instrumentu kierunkowego

    lub po uzgodnieniu w innym terminie, na który składa się:
  - część praktyczna - wykonanie przygotowanyach utworów i ćwiczeń oraz 
  - częśc teoretyczna z zakresu teorii muzyki; 
 •  Etap IV - potwierdzenie przyjęcia do szkoły i uzupełnienie dokumentów o oryginały:
  - świadectwa ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  lub szkoły podstwowej i (ewentualnie szkoły muzycznej)

 • Dodatkowa rekrutacja będzie przeprowadzona w sierpniu


Istnieje równiez możliwość przyjęcia uczniów na w/w specjalności do klas wyższych niż pierwsza, o ile posiadaja umiejętności kwalifikujace do klasy, do której kandydują i w kształceniu ogólnym (gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym) uczęszczają do klasy zgodnej z klasą i poziomem, do której kandydują.  


Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 0.57 MB Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.