Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe informuje, iż w ramach programu Inwestycje w Oświacie, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało dofinansowanie, wyskośći 1 865 000 zł na zakup budynku przy ul. Lwowskiej 15, sąsiadującego z Zespołem Szkól Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. Budynek przeznaczony będzie na pracownie plastyczne i przestrzeń wystawienniczą, dla Katolickiego LIceum Sztuk Plastycznych im. bł. P.J. Frassati. W szczególnośi po remooncie i modernizacji, zlokaliziwane w nim będą pracownie specjalizacyjne: technik druku artystycznego, aranżacj iprzestrzeni, oraz inne pracownie w zależności od potrzeb oraz szkolna przestrzeń wysatwiennicza.   Zadanie inwestycjne, obejmujące zakup obiektu, zostało zrealizowane w roku 2022.

 

 

Jednocześnie informujemy, że powyższy projekt jet uzupełnieniem koniecznej gruntownej przebudyowy, remontu i modernizacji budynku Zespołu Szkól Katolickich im bł. P.J. Frassati, przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu. Na realizację tych prac zbieramy aktualnie fundusze, prosząc i 1,5 % podatku.  Ok.1/10 całoścki kosztów tej modernizacji pokyje kolejne otrzymane w ramach programu inwestycje w oświacie dotacje. Stanowią one jednak tylko drobną część, więc zwracamy się do darczyńców o wsparcie nazych inwestycji poprzez skorzystanie z programu e-pity do rozliczenia podatku, z zaznaczeniem naszego stowarzyszenia lub przekaznie 1,5% podatku na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe    KRS 0000045896.

Wszystkim darczyńcom sedecznie dziękujemy

 

 

 

ulotkaKSOZ serca dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy
w r. 2022 przekazali 1 % swego podatku za rok 2021 w łącznej wysokości 24 728,60 zł.zł na prowadzone przez nas dzieła, 

Bóg zapłać!

Wyrażajc wdzięczośc prosimy serdecznie o dalsze wsparcie prowadzonych przez nas dzieł w kolejnym roku 

  

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2,  33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: biuro@kso.org.pl

              NIP 734-26-95-983 REGON 490400004

 

           numer konta 67150015591215500481920000

 

 

Plakat

 

 

xxxxx