Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcą  przez 1, 5 % podatku za rok 2023 wesprzeć wychowanie i edukację oraz rozwój artystyczny dzieci i młodzieży bezpośrednio lub wpartnerstwie z Fundacją Nasza Szkoła 

 

Serdecznie ddziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy zechcieli przekazać 1,5 % swojego podatku dochodwego za rok 2022 na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowei prowadzone przezeń dzieła.

Dzięki Państwa życzliwości i udziału w programie Fundacji Nasza Szkoła otrzymaliśmy kwotę:
 31808,4 zł.

 

 

Link do podstrony informującej o zadaniach dofinsnowanych
ze śodków budżetu państwa w ramach programu Inwestycje w oświacie

 

        

 

 

W dniach 20-22 września 2023 roku uczniowie Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych i
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu uczestniczyli
w wycieczkach do Żelazowej Woli, Lasek i Warszawy zorganizowanych w ramach programu M E i N „Poznaj
Polskę.”
Dzięki dotacji celowej Ministra  Edukacji i Nauki i N wyskośi 15 tys zł dla kżdej ze szkół mogli odwiedzić Żelazową Wolę- miejsce urodzenia Fryderyka Szopena,
w pięknej scenerii posłuchać muzyki wybitnego kompozytora. Na szlaku wycieczki znalazły się także

Laski. Tam zobaczyli, jak wygląda nauka i życie codzienne m.in. ich rówieśników w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im.Róży Czackiej.

Kolejnym punktem programu była stolica.
Warszawa przywitała wszystkich piękna pogodą.Uczniowie mogli zrealizować lekcje historii,historii
sztuki, języka polskiego, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, przypomnieć sobie o wielkich
Polakach , zwiedzając Powązki, Zamek Królewski,Muzeum Narodowe,Centrum Nauki Kopernik,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum poświęcone Janowi Pawłowi II i Kardynałowi
Wyszyńskiego w Św iątyni Opatrzności Bożej .Duże wrażenie wywarł także spacer po Starym Mieście
stolicy, po miejscach znanych z podręczników historii, języka polskiego.

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe informuje, iż w ramach programu Inwestycje w Oświacie, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało dofinansowanie, wyskośći 1 865 000 zł na zakup budynku przy ul. Lwowskiej 15, sąsiadującego z Zespołem Szkól Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. Budynek przeznaczony będzie na pracownie plastyczne i przestrzeń wystawienniczą, dla Katolickiego LIceum Sztuk Plastycznych im. bł. P.J. Frassati. W szczególnośi po remooncie i modernizacji, zlokaliziwane w nim będą pracownie specjalizacyjne: technik druku artystycznego, aranżacj iprzestrzeni, oraz inne pracownie w zależności od potrzeb oraz szkolna przestrzeń wysatwiennicza.   Zadanie inwestycjne, obejmujące zakup obiektu, zostało zrealizowane w roku 2022.

 

 

Jednocześnie informujemy, że powyższy projekt jet uzupełnieniem koniecznej gruntownej przebudyowy, remontu i modernizacji budynku Zespołu Szkól Katolickich im bł. P.J. Frassati, przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu. Na realizację tych prac zbieramy aktualnie fundusze, prosząc i 1,5 % podatku.  Ok.1/10 całoścki kosztów tej modernizacji pokyje kolejne otrzymane w ramach programu inwestycje w oświacie dotacje. Stanowią one jednak tylko drobną część, więc zwracamy się do darczyńców o wsparcie nazych inwestycji poprzez skorzystanie z programu e-pity do rozliczenia podatku, z zaznaczeniem naszego stowarzyszenia lub przekaznie 1,5% podatku na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe    KRS 0000045896.

Wszystkim darczyńcom sedecznie dziękujemy

 

 

 

ulotkaKSOZ serca dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy
w r. 2022 przekazali 1 % swego podatku za rok 2021 w łącznej wysokości 24 728,60 zł.zł na prowadzone przez nas dzieła, 

Bóg zapłać!

Wyrażajc wdzięczośc prosimy serdecznie o dalsze wsparcie prowadzonych przez nas dzieł w kolejnym roku 

  

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2,  33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: biuro@kso.org.pl

              NIP 734-26-95-983 REGON 490400004

 

           numer konta 67150015591215500481920000

 

 

Plakat

 

 

xxxxx