Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Program wychowawczy-profilaktyczny szkół Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-Profilaktyczny  
Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu    

Misja Szkoły   "Całość zadania wychowawcy katolickiego zorientowana jest ku integralnej formacji człowieka, któremu otwiera się wspaniały horyzont odpowiedzi, jakie Objawienie chrześcijańskie daje na temat ostatecznego sensu samego człowieka, ludzkiego życia, historii i świata."   /Świecki katolik świadkiem wiary w szkole, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego/  

"Sam Jeden nie dokonasz niczego, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, wtedy dojdziesz do celu"  
/Bł. Piotr Jerzy Frassati/

 

  I. Kierunek działań wychowawczych    

"Daj się złowić w sieć miłości"

/Lednica 2004/ II. Założenia pracy wychowawczej.
1.      Szkoła uczestniczy w wychowawczym posłannictwie Kościoła, które polega na ukazywaniu wszystkim drogi zbawczej i udzielaniu życia Chrystusowego.
2.      Praca wychowawcza w szkole katolickiej podporządkowana jest założeniu, że pierwszym Wychowawcą jest Jezus Chrystus. W związku z tym wszystkie działania wychowawcze winny być podporządkowane Jego nauce i zmierzają do zbudowania szkoły - wspólnoty.
3.      Wychowawca ma świadomość, że poprzez pracę, którą pełni, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie szkolnej, służy przede wszystkim Bogu, tym samym dąży do zbawienia. Wierny głoszonym przez siebie prawdom Ewangelii, potwierdza je własnym życiem.
4.      Każdy nauczyciel jest przede wszystkim wychowawcą - wychowuje swoją osobowością i zachowaniem.
5.      Każdy członek społeczności szkolnej od dyrektora i nauczycieli pracowników szkoły jest uczniów wraz
z rodzicami aż do pozostałych pracowników szkoły jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
6.      Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie z sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.
7.      Zasadą wszystkich członków wspólnoty szkolnej winien być brak obojętności.
8.      Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.
9.      Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju.
10.  Celem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankowi jako osobie i podmiotowi żyjącemu w świecie w osiągnięciu dojrzałej osobowości. Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu i wypracowaniu przez wychowanka coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii jego sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej.  

III. Wizerunek absolwenta ZSK.


1.      Szacunek dla Boga, własnej wiary i Kościoła.
2.      Rozumienie sensu liturgii Kościoła i aktywne w niej uczestnictwo.
3.      Umiłowanie modlitwy i życia sakramentalnego.
4.      Znajomość Pisma św. i rozmiłowanie w jego systematycznej lekturze.
5.      Znajomość kultury sakralnej zawartej w sztuce, architekturze i literaturze religijnej.
6.      Miłość i szacunek dla innych.
7.      Szacunek dla rodziców i innych autorytetów społecznych.
8.      Poczucie odpowiedzialności za kształt i rozwój wspólnot i społeczności takich jak szkoła, parafia, wioska, dzielnica, miasto, ojczyzna, itp.
9.      Otwartość na drugiego człowieka niezależnie od tego, kim jest, a zwłaszcza na jego potrzeby duchowe
i materialne.
10.  Tolerancja wobec mniejszości narodowych i religijnych.
11.  Praca nad sobą i dążenie do doskonałości.
12.  Życie zgodne z chrześcijańską hierarchią wartości.
13.  Znajomość zasad etyki chrześcijańskiej.
14.  Szacunek dla pracy (także fizycznej).
15.  Dbałość o nieustanny rozwój swej wiedzy.
16.  Uczciwość.
17.  Poczucie godności.
18.  Wysoka kultura osobista.
19.  Wolność od nałogów.
20.  Szacunek dla życia rodzinnego i miłości małżeńskiej.
21.  Szacunek dla osób chorych, kalekich i odrzuconych.
22.  Szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.)
23.  Umiejętność korzystania z masowej informacji dla celów nauki, rozwoju osobowego i duchowego.
24.  Miłosierdzie wobec drugiego człowieka.

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania wychowawcze - przykładowe sposoby realizacji (sposoby osiągnięcia celu) Ewaluacja
1. Rozwój sfery duchowej. a) Doprowadzenie ucznia do spotkania i przyjęcia Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana
i Zbawiciela  
·         Tworzenie atmosfery miłości, życzliwości
i szacunku wobec każdego uczestnika Wspólnoty Szkolnej (rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły). ·         Uczniowie zapoznają się (na lekcjach religii; podczas wspólnotowych Mszy św.; uczestnicząc
w spotkaniach grup modlitewnych i ruchów odnowy, rekolekcji itp.) z przekazem Ewangelii
i nauką Kościoła katolickiego na temat Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego
i poznają szczególną rolę Syna Bożego jako Pana
i Zbawiciela. ·         Uczestnictwo uczniów wraz z nauczycielami
w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które będą prowadzić do świadomego aktu przyjęcia w wierze (lub jego ponowienia) Jezusa jako Pana ich życia
i jedynego ich Zbawiciela. ·         Systematyczne uczestnictwo w codziennej modlitwie Wspólnoty Szkolnej prowadzonej przez uczniów wraz z nauczycielami. ·         Częste uczestnictwo Wspólnoty Szkolnej
w adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice
z lekturą i rozważaniem Ewangelii. ·         Uczestnictwo Wspólnoty Szkolnej we wspólnych Mszach św. z Komunią św. (możliwość spowiedzi w czasie lub przed taką Mszą św.).
Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy     Ks. Dyrektor,
Ks. Katecheta, Prowadzący rekolekcje i modlitwę       Ksiądz i Grupa Wsparcia       Dyrekcja, Wychowawcy
i uczniowie Dyrekcja, Wychowawcy
i uczniowie Ks. Dyrektor,
Ks. Katecheta, wychowawcy
  b) Wprowadzenie w życie głównymi prawdami wiary chrześcijańskiej ·         Uczniowie zapoznają się i pogłębiają swoją wiedzę (katecheza; Msze św. Wspólnoty Szkolnej; rekolekcje; grupy modlitewne i ruchy odnowy; itp. oraz osobiste studium Katechizmu Kościoła Katolickiego lub właściwych komentarzy KKK) na temat nauczania Kościoła katolickiego dotyczącego: głównych prawd chrześcijaństwa zawartych w Credo, w liturgii i sakramentach Kościoła katolickiego; na temat modlitwy oraz powołania i godności osoby; na temat chrześcijańskiego ujęcia życia społecznego itd. ·         Wykonanie (na lekcjach wychowawczych
i lekcjach religii) plansz przedstawiających „zestaw" głównych prawd chrześcijaństwa oraz ozdobienie nimi sal lekcyjnych danej wspólnoty klasowej. ·         Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy religijnej (katechizmowej) obejmującego wszystkich uczniów (na poziomie klasowym)
i dopuszczającego różne formy wypowiedzi (test pisemny; odpowiedź ustna; esej; formy plastyczne itd.). ·         Zainteresowanie uczniów prasą i mediami katolickimi (np. tygodnikami „Gość Niedzielny"
i „Niedziela" wraz z ich wydaniami internetowymi oraz z innymi portalami katolickimi, jak np. „Opoka" lub „Wiara", prezentującymi nauczanie katolickie i podejmującymi kwestie trudne
i wątpliwości odnoszące się do wiary katolickiej (np. przegląd prasy katolickiej w gablocie szkolnej i na stronach internetowych Szkoły; prasówki
z gazet katolickich na lekcjach wychowawczych, na religii i WOS). ·         Modlitwa różańcowa Wspólnoty Szkolnej o życie wiarą na co dzień i zdolność do świadczenia o niej połączona z wyjaśnieniem i rozważaniem treści poszczególnych tajemnic. ·         Przeżywanie we Wspólnocie Szkolnej treści głównych świąt chrześcijańskich (Wielkanoc; Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Świętego; Boże Narodzenie; Trzech Króli; Chrzest Pański; Zwiastowanie; Niepokalane Poczęcie itd.) przez wspólną modlitwę i uczestnictwo we Mszy św.; wystrój gabloty szkolnej; gazetki itp.
Ks. Dyrektor, Ks. Katecheta                   Wychowawcy i Ksiądz Katecheta       Ksiądz Katecheta
i Wychowawcy         Ksiądz Katecheta
i Wychowawcy oraz inni Nauczyciele                 Wychowawcy
i uczniowie     Dyrekcja, Wychowawcy
i uczniowie    
  c) Zaangażowanie uczniów
w modlitwę
i liturgiczne życie wspólnoty Kościoła katolickiego
·         Zaznajomienie uczniów z istniejącymi i historycznymi tradycjami modlitwy i duchowości w Kościele katolickim (katecheza; historia; język polski: św. Faustyna i Jan Paweł II; języki obce - duchowość konkretnych narodów np. j. francuski: Lourdes i np. Wspólnota Emmanuel, Mali Bracia itp.; j. niemiecki: Mariazell i mistyka nadreńska ale też Benedykt XVI itp. oraz z tradycjami duchowości zakonnej). ·         Pielgrzymki do Sądeckich (i okolicznych, położonych w Małopolsce, w Polsce a nawet za granicą kraju) kościołów i klasztorów, połączone
z liturgią ku czci ich Patronów (odpusty
i wyjaśnienie ich sensu oraz sensu pielgrzymek) wraz z przybliżeniem ich biografii, wyjaśnieniem symboliki przedstawień omówieniem architektury danego kościoła, kompleksu klasztornego oraz zakonu (lub zakonów) opiekujących się danym sanktuarium. Bazylika św. Małgorzaty to pierwszy obiekt tych „modlitewnych wędrówek" (pielgrzymek). ·         Rajd św. Franciszka: prezentacja biografii Świętego; przedstawienie historii zakonów franciszkańskich; konkurs na znajomość tematyki franciszkańskiej (np. duchowość franciszkańska; franciszkanie w Polsce; ekologia a św. Franciszek; słynni franciszkanie; filozofia franciszkanów; postać św. Maksymiliana Kolbego; miasta, zakony i klasztory franciszkańskie: Asyż, Niepokalanów, Stary Sącz itp.). ·         Spotkania z przedstawicielami (liderami) kościelnych ruchów i grup odnowy (np. Neokatechumenat; Ruch Światło-Życie, czyli Oaza; Ruch Czystych Serc; Grupy Modlitewne św. Ojca Pio; itd.) aby ewentualnie zaowocowały uczestnictwem uczniów w tych grupach. ·         Spotkania z misjonarzami pracującymi
w różnych częściach świata. ·         Modlitwa codzienna Wspólnoty Szkolnej
z elementami Liturgii Godzin przygotowana w ten sposób, aby wszyscy aktywnie w niej uczestniczyli. ·         Uczestnictwo w Szkole Modlitwy: lektura klasyków duchowości na temat różnych metod
i form modlitwy osobistej (z ewentualnym komentarzem kapłana). ·         Uczestnictwo uczniów w Szkole Liturgicznej, czyli spotkaniu służącemu omówieniu prawidłowych postaw i zachowań liturgicznych oraz objaśnienia ich sensu. Zawsze przed wspólną Mszą św. (uroczystości, Msze św. w I piątek itp.). ·         Prowadzenie grupy ministrantów, lektorów
i kantorów, którzy stale angażujących się
w przygotowanie liturgii Mszy św. Wspólnoty Szkolnej oraz grupy muzycznej animującej śpiew zgromadzenia modlitewnego.
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych             Wychowawcy
i nauczyciele historii, historii sztuki, przedmiotów plastycznych, religii               Dyrekcja, wychowawcy
i nauczyciele historii, geografii, filozofii, religii itp.         Dyrekcja           Dyrekcja   Wychowawcy i Ksiądz Katecheta   Ks. Dyrektor, Ksiądz katecheta     Ks. Katecheta, wychowawcy       Ks. Katecheta
  d) Wprowadzanie uczniów w życie Kościoła kat. przez zaangażowanie
w życie parafii
·         Systematyczne uczestnictwo w liturgii niedzielnej i świątecznej Mszy św. w kościele parafialnym (o ile to możliwe). ·         Uczestnictwo uczniów w grupach apostolskich i formacyjnych oraz różnego rodzaju działaniach
w rodzinnej (o ile to możliwe) lub innej parafii. Kontakt z duszpasterzami rodzinnej parafii. Weryfikacja ze strony szkoły poprzez rozmowy
 z duszpasterzami
. ·         Posługa uczniów na rzecz ubogich
i potrzebujących w parafialnych Kołach Caritas KSM lub w innych formach zaangażowania
w parafii.
Uczeń i Rodzice     Dyrekcja, Ksiądz Katecheta       Dyrekcja, Ksiądz Katecheta, wychowawcy
2. Rozwój moralnyCzłowiek jest jednocześnie artystą i instrumentem, na którym wygrywa życie, a piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje. Im są one wyższe, tym piękniejsze
 i szczęśliwsze jest życie..."
a) zdolność wartościowania ·         Udział uczniów w cyklu zajęć wychowawczych poświęconych tematyce wartości. -          Wartości istotne dla życia wspólnotowego. -          Wspólnota - ograniczenie czy szansa? -          W sieci Bożej miłości, czyli we wspólnocie
z Bogiem. -          Cechy dobrej wspólnoty. Czy my nią jesteśmy? -          Postawa wspólnoty, w której ktoś cierpi. ·         Budowanie piramidy wartości (3 etapy): -          Budowanie piramidy własnego systemu wartości przez ucznia na podstawie sporządzonej piramidy rodzinnego systemu wartości, -          Budowanie klasowego systemu wartości, -          Budowanie szkolnego systemu wartości.
Nauczyciele mogą ocenić po jakimś czasie, czy lekcje dały zamierzone efekty,
a piramida wartości wskaże, czy system wartości naszych uczniów jest zgodny
z powszechnie przyjętym.
  b) umiejętności oceny własnych zachowań ·         Cykl lekcji wychowawczych dot. Umiejętności oceny własnych zachowań. ·         Zapoznanie uczniów oraz rodziców z kategoriami postaw pozytywnych i negatywnych, które podlegają ocenie z zachowania ze szczególnym naciskiem na promowanie postaw pozytywnych; szukamy dobra w uczniach, uczniowie sami też mogą się w ten sposób oceniać (załącznik nr 1) ·         Podanie propozycji własnej oceny
z zachowania przez ucznia z uzasadnieniem w okresie klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Uwaga! Za uzasadnieniem swojej oceny uczeń powinien zapoznać rodziców, stąd istotny będzie ich podpis.
Nauczyciel w ciągu całego cyklu kształcenia może ocenić umiejętności oceny zachowań przez uczniów. Nauczyciel wielokrotnie w trakcie roku  ocenia ucznia wg listy kategorii zachowań pozytywnych i negatywnych. Swoje uwagi można skonfrontować (nawet trzeba)
z rodzicami.
  c) gotowość do poświęceń ·         Umożliwienie uczniom pracy charytatywnej poprzez przeprowadzenie zajęć z „Promocji wolontariatu - pomagam, bo lubię" dla klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Plastycznego oraz zaproszenie młodzieży do pracy wolontarystycznej na rzecz osób potrzebujących przy Stowarzyszeniu Sursum Corda. ·         Zorganizowanie ogólnoszkolnego i klasowego systemu pomocy koleżeńskiej w zakresie przyswajania materiału z różnych przedmiotów. ·         Pedagogizacja rodziców dotycząca potrzeby nakładania na dziecko obowiązków oraz konsekwencji w ich wypełnianiu. Nauczyciel i rodzice obserwują pracę uczniów, oceniając gotowość do poświęceń.
  d) uczenie wdzięczności ·         Promowanie postawy wdzięczności poprzez miłe słowa, gesty i komplementy wobec innych. ·         Zachęcanie do okazywania wdzięczności
w domu i w szkole.
 
  e) odwaga cywilna ·         Nabywanie umiejętności przyznawania się do winy na przykładzie niewłaściwych sytuacji wychowawczych w klasie, w szkole - kradzież, bijatyki, wzajemne obrażanie, brak kultury bycia wobec rówieśników i dorosłych. Uczenie młodzieży przyznawania się do błędów, brania odpowiedzialności za własne czyny. Uwaga! Takie sytuacje powinny zawsze być zakończone wspólną rozmową nauczyciela z uczniem i rodzicem. Może się jednak zdarzyć, że nauczyciel zechce ulec prośbie ucznia
o nieinformowaniu rodzica.
Czy warto, ale zawsze tylko raz. ·         Wytworzenie u uczniów przekonania, że świadome posłuszeństwo to nieodłączny element kultury osobistej. ·         Dyskusja z rodzicami poprzedzona prośbą
o szczerość dotycząca podawania przez nich sposobów kształtowania u dzieci postawy posłuszeństwa.
Nauczyciel i rodzice systematycznie obserwują i po pewnym czasie oceniają występowanie u ucznia pożądanej cechy.
  f)odpowiedzialność ·         Postawa stałości i wierności, gdy łatwo
i trudno. ·         Odpowiedzialność - znak dorosłości. ·         Ode mnie zależy sukces lub klęska przedsięwzięć. ·         Punktualność i solidność. Ucieczki. ·         Sam przejmuję odpowiedzialność za innych. ·         Odwaga przyznania się do winy. ·         Poczucie odpowiedzialności za ducha i morale wspólnoty szkolnej oraz wygląd szkoły. ·         Odpowiedzialne traktowanie swoich obowiązków szkolnych i domowych. -          Rajd św. Franciszka 4 X i jego przygotowanie. -          Powierzanie różnych inicjatyw uczniom.
 
  g) autentyzm działań, otwartość, ufność ·         Rozmowa nauczyciela, rodzica z pracownikami instytucji, w których charytatywnie pracuje uczeń, uczniowie dot. autentyczności działań, zaangażowania, otwartości na problemy placówki. ·         Organizacja akcji na terenie szkoły wspierających chorych, niepełnosprawnych, ubogich itp.  
3. Rozwój emocjonalnyNaucz się znajdować radość
w życiu - to najlepszy sposób przyciągania szczęścia
".
a) poznawanie własnej sfery uczuciowej.       ·         Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach
z wychowania do życia w rodzinie, które w swoim programie przewidują realizację tematyki związanej z rozwojem emocjonalnym.
Obserwacja umiejętności kontroli panowania nad własnymi emocjami (wychowawca, nauczyciele, rodzice). Ocena zachowań uczniów podczas klasowych uroczystości.
  b) umiejętność okazywania uczuć
i opanowania emocji.
·         Uczestnictwo uczniów w takich wydarzeniach szkolnych jak: spotkanie wigilijne, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet i innych, które wyzwalają emocje. ·         Realizacja treści w trakcie wychowania prorodzinnego. ·         Uwrażliwienie uczniów na potrzebę pamięci
o ważnych datach w swojej rodzinie (imieniny, urodziny rodzeństwa, rodziców, rocznice ślubu
i in.). ·         Zaproponowanie rodzicom, aby wyrazili zgodę na to, by każdy uczeń mógł „świętować" swoje urodziny w klasie.
Obserwacja umiejętności kontroli panowania nad własnymi emocjami (wychowawca, nauczyciele, rodzice). Ocena zachowań uczniów podczas klasowych uroczystości.
  c) postawa miłosierdzia. ·         Kształtowanie u uczniów umiejętności opanowania emocji w różnych sytuacjach - np.
w trakcie konfliktów rówieśniczych, w wyniku niepowodzeń szkolnych, spowodowanych problemami rodzinnymi, ale także w sytuacjach radosnych dla ucznia. Uwaga! Kształtując u uczniów umiejętność opanowywania emocji warto podać kilka sposobów ich wyciszenia.
 
4. Rozwój intelektualny. Kształtowanie zdolności postrzegania i kojarzenia. „Nauka jest jak niezmierzone morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony" a) poszukiwanie prawdy. b) poznanie swoich uzdolnień. c) rozszerzenie zainteresowań. d) umiejętność uczenia się. e) umiejętność wypowiadania się. f) wyostrzenie zmysłów. g) umiejętność obserwacji. h) wyćwiczenie pamięci. i) umiejętność koncentracji. j) zdolność kojarzenia. ·         Organizacja ogólnoszkolnych i klasowych dyskusji panelowych z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów. ·         Udział uczniów w kołach zainteresowań, obozach naukowych, wykładach, seminariach. ·         Inspirowanie uczniów do udziału
w olimpiadach, konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. Uwaga! Jeśli tematyka konkursu na to zezwala (nie jest to np. konkurs przedmiotowy) do udziału
w pracach jury warto zaprosić przedstawicieli rodziców. Rodzice uczniów - laureatów powinni dostać listy gratulacyjne od dyrekcji szkoły, wychowawcy itp. ·         Praca uczniów podczas zajęć bibliotecznych. Odkrywanie tajników informacji bibliotecznej. ·         Udział młodzieży w zajęciach oraz programach profilaktycznych kształtujących umiejętność uczenia się, ćwiczenia pamięci, koncentracji, kojarzenia, itp. ·         Zachęcanie rodziców do udziału w programach psychologicznych, przeznaczonych właśnie dla nich (np. Szkoła dla Rodziców).
Ocena aktywności uczniów, zaangażowania
w pozyskiwanie nowych wiadomości.                               Ocena stopnia sprawności
i samodzielności uczniów
w poszukiwaniu informacji na terenie biblioteki szkolnej.
5. Rozwój społecznyObleczenie się
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich
 i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy
".
a) umiejętność kontaktowania się z ludźmi. ·         Udział uczniów w wychowaniu do życia
w rodzinie poświęconych tematyce lub/cykl lekcji wychowawczych dot. właściwych kontaktów interpersonalnych. ·         Działalność młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. ·         Samodzielna organizacja wycieczek przez uczniów, wspólnego ogniska.
Ocena relacji uczniów w kontaktach z drugim człowiekiem.
  b) kultura bycia. ·         Wspólna troska nauczycieli, rodziców, uczniów o kulturę bycia ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa. ·         Organizacja konkursu dotyczącego zasad dobrego wychowania. ·         Wspólne ustalenie Dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodziców i Uczniów związane z wymogami ubioru obowiązującego w szkole. ·         Organizacja uroczystości klasowych przez uczniów. Ocena kultury osobistej ucznia
w przeciągu całego cyklu kształcenia. Ocena przestrzegania przez uczniów ustalonych wymogów.
  c) umiejętność wspólnej pracy
w grupie.
·         Umożliwienie uczniom pracy w grupach podczas zajęć lekcyjnych na różnych przedmiotach, aktywizowanie uczniów tym samym. ·         Umacnianie przekonania, że prawidłowe funkcjonowanie społeczności klasowej uzależnione jest od wzajemnej akceptacji wszystkich uczniów. ·         Praca uczniów w samorządzie szkolnym, klasowym i innych organizacjach działających na terenie szkoły. Ocena relacji podczas pracy w grupie.
  d) aktywność i animacja działań
w środowisku.
·         Nawiązywanie kontaktów z mediami lokalnymi - promowanie prac uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach - umożliwienie uczniom udziału w programach radiowych, telewizji kablowej, na łamach prasy. ·         Wizyta przedstawicieli uczniów, nauczycieli, rodziców u władz miasta. Zaproszenie osobistości życia politycznego do udziału w szkolnych wydarzeniach typu: „100 pytań do...". ·         Rozeznanie problemów nurtujących mieszkańców środowiska lokalnego: - podjęcie ustaleń przez nauczycieli, uczniów wraz z Radą Rodziców, które mogły przyczynić się do likwidacji niektórych problemów. Ocena aktywności, zaangażowania uczniów.
  e)odpowiedzialność za środowisko społeczne. ·         Zajęcia wychowawcze uczące odpowiedzialności uczniów za środowisko społeczne i przyrodnicze (organizacja konkursu ekologicznego) -          Uwrażliwienie uczniów o dbałość o mienie szkoły, -          Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata". Ocena dbałości
o mienie szkoły, najbliższe środowisko, stosunek do dobra wspólnego.
  f)odpowiedzialność za środowisko społeczne. ·         Kształtowanie postaw patriotyzmu i szacunku dla historii poprzez wykorzystanie ceremonii
i uroczystości szkolnych oraz niektórych państwowych do rozwoju uczuć patriotycznych. Uwaga! Wychowawcy winni poinformować rodziców na pierwszym zebraniu, że są zawsze mile widzianymi gośćmi na uroczystościach szkolnych. ·         Modlitwa za Ojczyznę. -          Zwrócenie uwagi uczniów ku „Małym Ojczyznom" poprzez zorganizowanie przy współudziale uczniów cyklu wieczornic poświęconych prezentacji niektórych miejscowości, z których pochodzą uczniowie. Zaproszenie osobistości z danej miejscowości, ludzi starszych, którzy zechcą podzielić się refleksjami itp. Uwaga! W organizację tego typu wieczornic warto zaangażować także rodziców z danej miejscowości, zaprosić gości. -          Kształtowanie obywatelskich postaw wobec własnego narodu i państwa (lekcje WOS-u, historii, j. polskiego). -          Uczenie odpowiedzialności za losy Ojczyzny na poszczególnych przedmiotach.
Obserwacja i ocena postaw uczniów
i szacunku do Ojczyzny.
6. Rozwój woliWszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się
w niewolę
".
a) porządek, ład, punktualność. ·         Ustalenie przez Samorząd Szkolny oraz jego opiekuna harmonogramu pełnienia dyżurów przez poszczególne klasy. ·         Rytmiczna kontrola zmian obuwia. ·         Zwrócenie uwagi i konsekwencja w zakresie punktualnego rozpoczynania lekcji (dotyczy uczniów i nauczycieli). Uwaga! Nauczyciel nie może od uczniów wymagać punktualności w przychodzeniu na lekcje, jeśli sam jej nie przestrzega. Ocena rzetelności, wytrwałości
i odpowiedzialności uczniów po wykonaniu danego zadania. Ocena respektowania ustalonych zasad.
  b) pracowitość, rzetelność, wytrwałość. ·         Nakładanie na uczniów dodatkowych zajęć niezwiązanych z realizacją materiału (np. systematyczna zmiana gazetek szkolnych, opieka nad kwiatami, pomoc koleżeńska i inne) -          Zwrócenie szczególnej uwagi przez nauczyciela, który zobowiązuje ucznia do danej pracy na rzetelność wykonywania zadania, wytrwałość i dokładność. ·         Motywowanie uczniów do prac dodatkowych poprzez odpowiedni system wynagradzania wypracowany przez nauczycieli, rodziców, przy współudziale Rady Uczniowskiej. ·         Praca na rzecz szkoły. ·         Praca na rzecz bliźniego i Wspólnoty. ·         Praca nad sobą. Obserwacja wzrostu pożądanych cech
u uczniów, po kilkakrotnym wykonaniu określonych zadań.
  c) umiejętność stawiania sobie celów i osiąganie ich. ·         Zajęcia wychowawcze dot. kształcenia umiejętności stawiania sobie celów oraz planowania: -          Zwrócenie uwagi na konieczność zapoznania ze swoimi celami życiowymi rodziców, którzy są zawsze gotowi pomóc w ich realizacji,
z niektórymi celami warto zapoznać swoich nauczycieli. -          Pomoc uczniom w konstruowaniu harmonogramu celów do realizacji na dany miesiąc, rok, kilka najbliższych lat itp. Zwrócenie uwagi na okresową weryfikację zamierzonych celów. Uwaga! Istotne jest wykształcenie u młodych ludzi umiejętności planowania i weryfikacji swoich planów, zamierzeń, celów życiowych. ·         Ocena realizacji planów pracy organizacji szkolnych.
Ocena umiejętności planowania przez uczniów, stawiania sobie celów, wymagań. Ocena umiejętności weryfikacji swoich zamierzeń.
7. Rozwój fizyczny - propagowanie zdrowego stylu życia. Troska
o ochronę zdrowia. „Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało..."
a) kształtowanie sprawności fizycznej. b) dbałość
o zdrowie i hart.
·         Organizacja turniejów sportowych międzyklasowych, międzyszkolnych. Udział uczniów w zawodach i rozrywkach proponowanych przez inne szkoły i instytucje. Uwaga! Rodzice uczniów - zwycięzców powinni zawsze otrzymywać listy gratulacyjne od organizatora turnieju, meczu itp. Ta sama uwaga dotyczy wszystkich innych konkursów. ·         Udział młodzieży w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.. ·         Zorganizowanie zajęć dot. zdrowego stylu życia, przeciwdziałania alkoholowi, narkomanii, AIDS (higienistka, lekarz, nauczyciel wych. pror.). ·         Udział młodzieży w programach profilaktycznych  prowadzonych przez pedagoga i psychologa ·         Udział w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie.
Ocena sprawności fizycznej uczniów przede wszystkim przez nauczycieli wychowania fizycznego. Ocena występowania ewentualnych nałogów. Ocena stanu zdrowia uczniów.

 

IV. Tematyka godzin wychowawczych.

1. WspólnotaZagadnienia:
 

-          Wartości istotne dla życia wspólnotowego.
-          Wspólnota - ograniczenie czy szansa?
-          W sieci Bożej miłości, czyli we wspólnocie z Bogiem.
-          Cechy dobrej wspólnoty. Czy my nią jesteśmy?
-          Postawa wspólnoty, w której ktoś cierpi.


Działania:


-          Zaangażowanie w wystrój kaplicy.
-          Wspólne ustalenie w klasach sposobu i dat spędzania wolnego czasu.
-          Wspólna modlitwa z uczniami (rozważanie Pisma św. lub różaniec).

2. Rodzina


Zagadnienia:
 

-          Rodzice to skarb, a nie narzędzie.
-          Rodzina - ograniczenie czy szansa?
-          Czy widzę miłość moich Rodziców do mnie?
-          Moja postawa względem Rodziców lub osób starszych oraz gości szkolnych.
-          Czy Rodzice mogą mi pomóc?
-          Jak wygląda zdrowa rodzina i wartości w niej najważniejsze.


Działania:


-          Przeprowadzenie spotkań z rodzicami.
-          Ustalenie zasad współpracy z rodzicami, ustalenie form rodzinnych wycieczek.
-          Spotkania Rady Rodziców.
-          Polepszenie kontaktu z rodzicami poprzez wprowadzenie dzienniczków ucznia.

3. Talenty


Zagadnienia:


-          Każdy ma jakiś talent.
-          Talenty warto rozwijać.
-          Mam swoją rolę do spełnienia.
-          Mam swoje hobby.
-          Nasze talenty - Boża chwała.

Działania:


-          Stworzenie prężnych grup zaangażowania i zachęcanie do aktywnej działalności.
-          Organizacja święta szkoły i konkursu wiedzy o Frassatim oraz przygotowanie rajdu.

4. Odpowiedzialność


Zagadnienia:


-          Postawa stałości i wierności gdy łatwo i trudno.
-          Odpowiedzialność - znak dorosłości.
-          Ode mnie zależy sukces lub klęska przedsięwzięć.
-          Punktualność i solidność. Ucieczki.
-          Sam przejmuję odpowiedzialność za innych.
-          Odwaga przyznania się do winy.
-          Poczucie odpowiedzialności za ducha i morale wspólnoty szkolnej oraz wygląd szkoły.
-          Odpowiedzialne traktowanie swoich obowiązków szkolnych i domowych.

Działania:


-          Rajd św. Franciszka 4 X i jego przygotowanie.
-          Powierzanie różnych inicjatyw uczniom.

5. Patron


Zagadnienia:


-          Uroczystości szkolne - ważne czy nudne?
-          Frassati jest nam bliski.
-          Co mnie fascynuje u Frassatiego?
-          Szczególna rola sztandaru i postawa wobec niego.
-          Postawa miłosierdzia.
-          Treść Ośmiu Błogosławieństw.

Działania:


- Święto szkoły i uroczysta inauguracja działalności szkół plastycznych.
- Konkurs wiedzy o Frassatim.

6.
Ojciec Święty, Kościół

Zagadnienia:

-          Co Polacy zawdzięczają Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II?
-          Przesłanie papieża Polaka do młodych.
-          Znak niestrudzonego pielgrzymowania.
-          Nasza solidarność z Ojcem Świętym.

Działania:


-          Udział w dniach papieskich lub piątkowe spotkania.
-          Lektura kilku wybranych listów Ojca Świętego oraz zredagowanie przez uczniów listu do Ojca Świętego.
-          Uczniowie angażują się w Dni Papieskie.
-          Uczniowie sami inicjują modlitwę za Ojca Świętego i sięgają po jego teksty.
-          Wycieczka do Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

7. Matka Boża


Zagadnienia:


-          Co jest warunkiem prawdziwego pokoju na świecie?
-          Charyzmat służby bez nadzwyczajnych darów czyli „kariera Królowej Wszechświata".
-          Różaniec rzeczywistą pomocą w moim życiu. -          Sanktuaria Matki Bożej w okolicy.
-          Postawy służby i pokory w życiu człowieka.

Działania:


-          Wspólny różaniec w intencji wspólnoty szkół.
-          Praktyka osobistej modlitwy różańcowej.

8. Sens życia, sens śmierci.


Zagadnienia:

-          Po co żyjemy?
-          Nasza postawa wobec zmarłych?
-          Czy warto się w życiu wysilać?
-          Co zawdzięczamy bohaterom narodowym?

Działania:

-          Udział w uroczystości Święta Zmarłych.
-          Udział w obchodach świąt narodowych.
-          Lektura tekstów filozoficznych.

9.
Świętość i heroizm

Zagadnienia:


-          We wspólnocie świętych czyli świętych obcowanie.
-          Świętość to radość i przygoda.
-          Przykłady poświęcenia.
-          Czy warto oddać życie w obronie wartości.

Działania:


-          Przygotowanie i udział w konkursie hagiograficznym.
-          Spotkanie z Ruchem Czystych Serc - Błogosławiona Karolina Kózkówna.

10. Dziedzictwo


Zagadnienia:


-          Nasza Ojczyzna.
-          Symbole narodowe.
-          Czy czuję się spadkobiercą minionych pokoleń?
-          Co dzisiaj znaczy być patriotą?
-          Modlitwa za Ojczyznę.
-          Emigracja.

Działania:


-          Obchody 01 IX i 11 XI w szkole i w mieście.
-          Udział w obchodach rocznicy wyzwolenia Nowego Sącza.

11. Wdzięczność


Zagadnienia:


-          Czy mam za co dziękować?
-          Formy wyrażania wdzięczności w grupie i indywidualnie.
-          Wdzięczność dla Boga, Rodziców, nauczycieli, kolegów.

Działania:


-          Promowanie postawy wdzięczności poprzez miłe słowa, gesty i komplementy wobec innych.
-          Zachęcanie do okazywania wdzięczności w domu i w szkole.

12. Liturgia


Zagadnienia:


-          Postawa podczas Mszy Św.
-          Jak kolejny raz zaangażowanie przeżywać Mszę Św.?
-          Msza Św. towarzyszy człowiekowi we wszystkich najważniejszych momentach życia.

Działania:


-          Udział w Mszach Św.
-          Właściwa postawa podczas Mszy Św.

13. Światła Betlejemu


Zagadnienia:


-          Jak głęboko przeżyć Święta Bożego Narodzenia?
-          Tradycje bożonarodzeniowe w regionie.
-          Wspólne świętowanie elementem łączącym ludzi.
-          Święta jako okazja do wspólnoty.

Działania:


-          Przygotowanie Wigilii, przedstawienia świątecznego oraz stroików i życzeń.
-          Przygotowanie sakramentaliów na Święto Trzech Króli.
-          Wolontariat.
-          Pomoc potrzebującym.

14. Modlitwa


Zagadnienia:


-          Rola modlitwy w życiu człowieka.
-          Jak się modlić? Formy modlitwy.
-          Modlitwa we wspólnocie.
-          Modlitwa a rozwój duchowy człowieka.

Działania:


-          Uczestnictwo w modlitwach proponowanych przez szkołę.
-          Anioł Pański.
-          Propozycje modlitwy.

15. Praca


Zagadnienia:


-          Sens pracy.
-          Czy praca hańbi?
-          Zaangażowanie w pracę.
-          Rodzina czy kariera?
-          Czy kariera za wszelką cenę?
-          Praca a samorealizacja.

Działania:


-          Praca na rzecz szkoły.
-          Praca na rzecz bliźniego i wspólnoty.
-          Praca nad sobą.  

V. Formy pracy wychowawczej.
 

1. Współpraca wychowawcy klasowego i innych nauczycieli z rodzicami.   Wychowawca musi mieć na względzie, że wychowanie jest najlepszym dziedzictwem, jakie Rodzice mogą zostawić swoim dzieciom, stąd Jego funkcja służebna wobec tych, którzy oddają Mu pod opiekę swoje dzieci. Mając na uwadze współdziałanie z Rodzicami i tworzenie wspólnoty wychowującej: Rodzice ­Uczniowie - Nauczyciele, Wychowawca podejmuje następujące formy pracy:

-          Rozmowy indywidualne przy objęciu wychowawstwa w danej klasie, mające na celu poznanie wychowanka, jego możliwości, sytuacji zdrowotnej i warunków w jakich żyje.
-          Rozmowy indywidualne prowadzone w czasie całego pobytu Ucznia w Szkole, także na prośbę Rodziców - służą temu godziny konsultacji.
-          Zebrania na początku roku, śródroczne i końcoworoczne, służące omówieniu osiągnięć, wyników w nauce, zachowania ucznia.
-          Dba, aby Rodzice usprawiedliwiali każdą nieobecność dziecka. W przypadku dłuższej choroby zgłaszają ten fakt telefonicznie lub osobiście.
-          Zabiega o współudział Rodziców w uroczystościach szkolnych - rozpoczęcie i zakończenie roku, opłatek, studniówka, pielgrzymka klas trzecich na Jasną Górę, szkolne Msze święte, Święto Szkoły, Rajd św. Franciszka.
-          Inicjuje włączanie się Rodziców w codzienne życie Szkoły - pomoc i organizowanie imprez kulturalnych, zabaw, udział w zajęciach dydaktycznych jako obserwator.
-          Organizuje wspólne wyjazdy na wycieczki klasowe.   Naczelnym zadaniem Nauczyciela i Wychowawcy jest prowadzenie Ucznia w świadomości, że sprawcą wszystkiego jest Bóg, w Nim jest największe dobro i do Niego należy odnosić wszystko, co nas spotyka.  

2. Obowiązki i działania wychowawcy klasy.  


Obowiązki formacyjne


-          Tworzenie wspólnoty klasowej.
-          Opieka nad Samorządem Klasowym.
-          Nadzór nad zadaniami powierzonymi klasie w ramach dyżuru.
-          Wychowanie przez osobiste świadectwo (pamiętamy o katolickim charakterze Szkoły i o woli Rodziców, którzy w podaniach o przyjęcie podkreślają chęć wychowania swoich dzieci w duchu chrześcijańskim).
-          Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Szkołę, w której biorą udział klasy, które znajdują się pod opieką danego wychowawcy, np. uczestnictwo z klasą w rekolekcjach wielkopostnych, dniu sportu, zabawach szkolnych. itp.,
-          Wychowawca w czasie nabożeństw eucharystycznych, jeżeli jest w szkole, winien być w pobliżu swej klasy. -          Rozwiązywanie konfliktów powstałych w klasie, grupie, a także rozwiązywanie trudniejszych problemów powstałych pomiędzy uczniami a nauczycielami. O trudniejszych problemach wychowawca winien powiadomić Dyrekcję.
-          Nieustanny kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lekcyjne w danej klasie, a zwłaszcza konsultacja z nimi w kwestii proponowanej przez wychowawcę oceny z zachowania.