Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Cele i dzieła KSO

Cele

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest organizacją pożytku publicznego realizującą nastepujące cele stautowe:

 1.  prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich i katolickich placówek oświatowych, wychowawczych lub opiekuńczych, dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, oraz troska o rozwój i wychowanie uczęszczającej do nich pełnosprawnej i niepełnosprawnej młodzieży i dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

 2. prowadzenie innej pozaszkolnej działalności edukacyjnej, formacyjnej, sportowej i kulturalnej, służącej rozwojowi dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i dorosłych.

 3. szerzenie kultury życia osobistego, rodzinnego i społecznego opartej na ewangelicznej, służebnej miłości i odpowiedzialności

 4. troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

 5. kultywowanie, promocja i zachowanie dziedzictwa i idei, celów i zadań, realizowanych przez Towarzystwo Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym Sączu.

 6. wspieranie dzieci i młodzieży, w szczególności wychowawcze i opiekuńcze dzieci osieroconych pod względem biologicznym, społecznym lub psychologicznym,

 7. promocja postaw i zaangażowania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego oraz kulturowego, w tym promocji sztuki i zdrowia

  .

  Stowarzyszenie w swojej działalności odwołuje się do tradycji, dorobku i idei przyświecających działalności Towarzystwa Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym Sączu w odniesieniu do sierot naturalnych, społecznych i psychologicznych, ze szczególnym akcentem na wychowanie, wykształcenie oraz troskę o spuściznę historyczną po Towarzystwie.. 

Cele powyższe stowarzyszenie realizuje przez:

1) wspieranie i organizowanie pomocy szkołom i placówkom, o których mowa wyżej

2) zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli,  poradni, burs i innego rodzaju placówek objętych systemem oświaty jak i internatów,

3) organizowanie prelekcji, sympozjów, wykładów, konferencji,

4) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów,.

5) reprezentowanie interesów podmiotów z pkt. 2) wobec władz publicznych i kościelnych,

6) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi Stowarzyszeniami, organizacjami lub placówkami o podobnym profilu działania,

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) organizację   wyjazdów, stażów, praktyk, kolonii, turnusów, wymian też międzynarodowych, dla dzieci, młodzieży lub wolontariuszy jak i osób dorosłych, ,

9)  organizowanie koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmów,

10) organizowanie targów, festynów, festiwali,

11) organizowanie kampanii promocyjnych, społecznych, informacyjnych,

12) prowadzenie portali internetowych, blogów i organizowanie innych form komunikacji elektronicznej,

13) prowadzenie działalności naukowej w tym przeprowadzanie badań lub monitoringów,

14) działalność charytatywną, w tym organizowanie wsparcia materialnego jak i stypendiów.

 

Dzieła
Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim szkolne dzieła wychowawcze i edukacyjne, (wg kolejności ich powstania):

Szkoły

 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. PJ. Frassati przy Pl. Kolegackim 2- od 1993 r.
 • Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny - przy ul. Nadbrzeżnej 12 - od 1994 r.
 • Katolicką Szkołę Podstawową im ks. F. Blachnickiego przy ul Ducha Świętego 2 - od 1996 r.
 • Katolickie Gimnazjum  przy Pl. Kolegiackim 2 
 • Zespół Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati , utworzony ze Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum, przy Pl. Kolegiackim 2 - od 2002 r.
 • Katolickie Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati przy pl. Kolecgiackim 2 - od 2004 r
 • Katolickie Policealne Studium Plastyczne w  Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati przy pl. Kolegiackim 2, działające w latach 2004 - 2010. Obecnie zlikiwdowane.
 • Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul, Ducha Świętego 4 - od 2009 r. - szkoła została zlikwidowana w r 2015
 • Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Ducha Świętego 4 - od 2010 r.
 • Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnnia w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati przy Pl. Kolegiackmi 2 od 2011 r. 
 • Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati przy Pl. Kolegiackmi 2 od 2016 r.