Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

STATUT Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

w Nowym Sączu.

 

 • STATUT

 

Rozdział I. Przepisy ogólne:

 

 • 1 [Nazwa, status, siedziba, teren i podstawa działania]
 1. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie niniejszego Statutu i prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II. Cele i środki działania:

 

 • 2 [Cele i duch Stowarzyszenia]
 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich i katolickich placówek oświatowych, wychowawczych lub opiekuńczych, dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, oraz troska o rozwój i wychowanie uczęszczającej do nich pełnosprawnej i niepełnosprawnej młodzieży i dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

2) prowadzenie innej pozaszkolnej działalności edukacyjnej, formacyjnej, sportowej i kulturalnej, służącej rozwojowi dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i dorosłych.

3) szerzenie kultury życia osobistego, rodzinnego i społecznego opartej na ewangelicznej, służebnej miłości i odpowiedzialności

4) troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

5) kultywowanie, promocja i zachowanie dziedzictwa i idei, celów i zadań, realizowanych przez Towarzystwo Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym Sączu.

6) wspieranie dzieci i młodzieży, w szczególności wychowawcze i opiekuńcze dzieci osieroconych pod względem biologicznym, społecznym lub psychologicznym,

7) promocja postaw i zaangażowania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego oraz kulturowego, w tym promocji sztuki i zdrowia.

 1. Stowarzyszenie w swojej działalności odwołuje się do tradycji, dorobku i idei przyświecających działalności Towarzystwa Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym Sączu w odniesieniu do sierot naturalnych, społecznych i psychologicznych, ze szczególnym akcentem na wychowanie, wykształcenie oraz troskę o spuściznę historyczną po Towarzystwie.

 

 • 3 [Sposoby realizacji oraz zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności]
 1. Cel określony w § 2, Stowarzyszenie realizuje poprzez :

1) wspieranie i organizowanie pomocy szkołom i placówkom, o których mowa w § 5,

2) zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli,  poradni, burs i innego rodzaju placówek objętych systemem oświaty jak i internatów,

3) organizowanie prelekcji, sympozjów, wykładów, konferencji,

4) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów,.

5) reprezentowanie interesów podmiotów z pkt. 2) wobec władz publicznych i kościelnych,

6) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi Stowarzyszeniami, organizacjami lub placówkami o podobnym profilu działania,

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) organizację   wyjazdów, stażów, praktyk, kolonii, turnusów, wymian też międzynarodowych, dla dzieci, młodzieży lub wolontariuszy jak i osób dorosłych, ,

9)  organizowanie koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmów,

10) organizowanie targów, festynów, festiwali,

11) organizowanie kampanii promocyjnych, społecznych, informacyjnych,

12) prowadzenie portali internetowych, blogów i organizowanie innych form komunikacji elektronicznej,

13) prowadzenie działalności naukowej w tym przeprowadzanie badań lub monitoringów,

14) działalność charytatywną, w tym organizowanie wsparcia materialnego jak i stypendiów.

 1. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z ust. 1 pkt 1-14, zaś zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z ust. 1 pkt 1-14 jak również sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki:

 • 4 [Przesłanki nabycia i rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu]
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski, który złoży pisemną deklarację członkowską po otrzymaniu poparcia od co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub honorowych stowarzyszenia. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, z wyjątkiem przewodniczącego, o którym mowa w § 15.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba życzliwa Stowarzyszeniu, która nie uczestniczy bezpośrednio w jego pracach, lecz zobowiązuje się wspierać je materialnie i moralnie.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

 

 • 5 [Prawa członków]
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia, brać udział z głosem stanowiącym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 • 6 [Obowiązki członków]

Członkowie są zobowiązani: przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, z tym, że członkowie zwyczajni - opłacać składki członkowskie, z których członkowie honorowi są zwolnieni.

 

 • 7 [Wygaśnięcie członkostwa]
 1. Członkostwo wygasa w razie: śmierci, dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie pod rygorem nieważności lub orzeczenia przez Komisję Rewizyjną o działalności na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Członkostwo wygasa również wskutek skreślenia przez Zarząd z listy członków stowarzyszenia. Zarząd może skreślić z listy członków osobę, która zupełnie nie angażuje się w działalność  Stowarzyszenia i nie brała udziału w dwóch Walnych Zebraniach z rzędu bez usprawiedliwienia nieobecności.

 

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia:

 

 • 8 [Władze, wybory, kadencja i głosowania]
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Wyboru władz dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Walne może zdecydować o wyborze w głosowaniu jawnym.
 2. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata.
 3. Uchwały władz zapadają zwykła większością głosów w obecności przynajmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 4. Jeżeli przed upływem kadencji ubędzie ktoś z członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 • 9 [Regulaminy trybu prac władz]

Władze mogą uchwalać własne regulaminy określające szczegółowo tryb ich pracy. Grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych lub honorowych może poddać regulamin pod rozpatrzenie przez Walne Zebranie Członków, które może dokonać jego zmian według swojego uznania po wysłuchaniu opinii danej władzy.

 

ROZDZIAŁ V. Walne Zebranie Członków:

 

 • 10 [Pozycja Walnego Zebrania i kompetencje]
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem przewodniczącego

4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku,

7) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych stowarzyszenia,

8) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

 

 • 11 [Zwoływanie Walnego Zebrania Członków]
 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej decyzji Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu może zostać skutecznie przesłane za pomocą poczty elektronicznej, jeśli członek wyrazi na to zgodę, wcześniej składając deklarację swojego adresu w formie pisemnej.
 2. W razie braku zwołania przez Zarząd Walnego w terminie miesiąca od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmioty wnioskujące uzyskują prawo samodzielnego zwołania Walnego.

 • 12 [Zasady szczególne głosowania Walnego Zebrania Członków]
 1. W drugim terminie Walne nie obowiązuje wymóg quorum, o którym mowa w par.15 ust. 3.2. W sprawie zmiany Statutu obowiązuje wymóg większości ⅔ głosów, pozostałe przepisy stosuje się.

2 . W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia obowiązuje wymóg większości jak w ust. 2 przy obecności  co najmniej 2/3 uprawnionych do glosowania. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

 

 

ROZDZIAŁ VI. Zarząd:

 • 13 [Zarząd i jego kompetencje]

 

 1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie, w tym:

1) zarządza finansami i majątkiem Stowarzyszenia,

2) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków,

3) zwołuje Walne Zebrania Członków,

4) ustala wysokości składek członkowskich i może zwalniać z nich na uzasadniony wniosek członków,

5) podejmuje uchwały o przystąpieniu do lub tworzeniu przez Stowarzyszenie krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych podmiotów prawnych,

6) przydziela wszelkie formy pomocy uczniom pochodzącym z rodzin mniej zamożnych,

7) współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i kościelnej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

8) ustala plany działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz składa sprawozdania z ich wykonania.

 1. Zarząd i jego członkowie odpowiadają za swoje działania przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 

 • 14[Skład i wynagrodzenie Zarządu]
 1. Zarząd składa się z 3-7 osób wybieranych przez Walne Zebranie i Przewodniczącego, o którym mowa w § 22. Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane aktualnie lub w przeszłości prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Wszyscy członkowie zarządu lub indywidualnie wskazani mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile pozwala na to finansowa sytuacja Stowarzyszenia. Decyzje w powyższych kwestiach podejmuje Komisja Rewizyjna, wskazując zasady, w tym wysokość wynagrodzenia.
 • 15[wybór Przewodniczącego]

Każdego Przewodniczącego mianuje z własnej inicjatywy Biskup Tarnowski spośród duchowieństwa diecezji tarnowskiej, odwołuje zaś z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Biskup nie zadecyduje inaczej, Przewodniczącym jest ksiądz, sprawujący funkcję dyrektora Zespołu Szkół Katolickich.

 

 

ROZDZIAŁ VII. Komisja Rewizyjna:

 

 • 16 [Skład Komisji Rewizyjnej]
 • Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie z zachowaniem przepisów stosowanych przez prawo do organizacji pożytku publicznego. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

 

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w komisji.

 

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani aktualnie lub w przeszłości prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 • 17 [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

2) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 1 może być wykonywana przez całą komisję, lub jej przewodniczącego, jak też wydelegowanego przez niego członka.

 

 

ROZDZIAŁ VIII. Majątek Stowarzyszenia:

 

 • 18 [Majątek i źródła przychodów]
 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, zgromadzone środki finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz przychody z:

 

1) składek członkowskich,

2) zbiórek publicznych, loterii fantowych,

3) odpłatnej działalność pożytku publicznego

4) dotacji, subwencji, grantów

5) darowizn i zapisów

6) zgromadzonych środków finansowych, majątku ruchomego i nieruchomego.

 

 • 19 [Majątek po likwidacji]

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia przechodzi w całości na własność następcy prawnego Stowarzyszenia lub biskupa tarnowskiego z przeznaczeniem na cele oświatowe, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 • 20 [Zasada reprezentacji]
 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W sprawach majątkowych uprawnionych do reprezentacji jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Skarbnik Zarządu z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Do udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczący lub Skarbnik Zarządu.
 4. W sprawach pracowniczych w tym zatrudniania jak i zwalniania oraz zawierania jak i rozwiązywania umów cywilnoprawnych za wynagrodzeniem z osobami fizycznymi w ramach ich działalności osobistej uprawniony do samodzielnej reprezentacji jest Przewodniczący.

 

 • 21[Szczególne zasady zarządu majątkiem Stowarzyszenia]

W zarządzaniu majątkiem stowarzyszenia i korzystaniu z niego obowiązują wszystkie zakazy i przepisy wymagane przez prawo w organizacji pożytku publicznego. Zabrania się w szczególności:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ IX. Postanowienia końcowe:

 

 • 22

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia założyciele stają się członkami zwyczajnymi.

 

 

 

 


Statut KSO 0.37 MB Statut KSO

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego (obowiązujący od 2010 r.) - wersja PDF