Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTU DYPLOMOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

W KNOSM II stopnia
egzamin dyplomowy obejmuje:

 

część teoretyczną z jednych spośród następujących zajęć

 

a) kształcenie słuchu,
b) harmonia,

c) historia muzyki,

d) formy muzyczne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się

 w R O Z P O R Z Ą D Z E N I U
M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w publicznych szkołach artystycznych

 

 

deklaracja 0.01 MB deklaracja