Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA im bł. P.J. Frassati

  • Jest to 6-letnia szkoła łącząca przygotowanie do zwodu muzyk, realizowane na poziomie szkoły muzycznej II stopnia z kształceniem ogólnym na poziomie dotychczasowego gimnazjum (lub kl. VII i VIII nowej szkoły podstawowej) i liceum z maturą.
  • Kształcenie w szkole rozpoczyna się po ukończeniu VI klasy szkoły podstawowej i VI lub IV klasy szkoły muzcznej I stopnia. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać również kandydaci, którzy nie kształacili się w szkołach I stopnia, posiadają jednak umiejętności muzyczne na poziomie wymaganym w szkole muzycznej II stopnia. Możłiwe sa też indywidualne programy lub tok nauczania.
  • Kształacenie kończy się egzaminem dyplomowym z gry na intrumencie lub śpiewu. Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą przystępić do egzaminu maturalnego.
  • Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, tzn posiada identyczne jak inne państwowe  czy samorządowe ogólnokształącące szkoły muzyczne II stopnia standardy, obowiązki i uprawnienia w zakresie kształcenia i dokumentacji, ale prowadzona jest nie przez organ administracji lecz przez stowarzyszenie: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. W szczególności szkoła realizuje podstawę programową kształcenia artystycznego w zawodzie muzyk, ramowe plany nauczania, określone dla publicznychszkół artystycznych; niektóre przedmioty realizowane sa w ilośći większej niż przewiduje to ramowy plan nauczania szkół publicznych. Szkoła częściowo finansowana jest z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a częsciowo płatna. Z pobieranego czesnego finansowane są wydatki infrastrukturalne i inne działania administracyjne, które nie mogą być finasowane z dotacji. Osoby niezamożne, po wiarygodnym udokumentowaniu sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżki w czesnym lub stypendia. 
  • Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przrez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 538/9/2009 i otrzymała uprawnienia szkoły publicznej decyzją DSA-WOP.IS-802/6/09, wydaną przez tegoż Ministra .Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szkoła widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (tzw. RSPO) pod nrem: 115192.
  • Szkoła jest szkołą katolicką, erygowaną przez Biskupa Tarnowskiego, w której podstawą organizacji, wychowania i kształcenia są wartości ewangeliczne i chrześcijańskie. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy akceptują katolicki sytem wychowawczy i klimat szkoły i chcą się w nim rozwijać artystycznie i osobowościowo. 
  • Szkoła jest włączona do Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, który został powołany wyłącznie dla celów ekonomiczno-organizacyjnych w oparciu o art. 94 ustawy o systemie oświaty 7 września 1991 r. Zespół ten nie jest szkołą i nie narusza odrębności wchodzących w jego skład szkół. Stąd szkoła nie należy do zespołu szkół, o którym mówi art. 58 w/w ustawy. 
  • Uszczegółownie informacji o szkole znajduje się w statucie.


Informacje kontaktowe: Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz; tel./fax 18 449 06 90/91 e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl