Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA im bł. P.J. Frassati

 • Jest to 6-letnia szkoła, łącząca przygotowanie do zawodu muzyk (kod cyfrowy 343602), realizowane na poziomie szkoły muzycznej II stopnia z kształceniem ogólnym na poziomie dotychczasowego gimnazjum (lub kl. VII i VIII nowej szkoły podstawowej) i liceum z maturą.
 • Szkoła kształci w specjalności instrumentalistyka: specjalizacje – gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, trąbce, flecie, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, tubie, puzonie, waltorni, fortepianie, klawesynie, akordeonie, perkusji, organach
 • Szkoła może tez kształcić w innych, następujących, specjalnościach
  1. Specjalność instrumentalistyka jazzowa; specjalizacje – gra na: skrzypcach jazzowych, kontrabasie jazzowym, gitarze jazzowej, trąbce jazzowej, flecie jazzowym, saksofonie jazzowym, klarnecie jazzowym, trąbce jazzowej, puzonie jazzowym, fortepianie jazzowym, akordeonie jazzowym, perkusji jazzowej;
  2. Specjalność: wokalistyka;
  3. Specjalność: wokalistyka jazzowa;
  4. Specjalność: rytmika
 • Kształacenie kończy się egzaminem dyplomowym z gry na intrumencie lub śpiewu. Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą przystępić do egzaminu maturalnego.
 • Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, tzn posiada identyczne jak inne państwowe  czy samorządowe ogólnokształącące szkoły muzyczne II stopnia standardy, obowiązki i uprawnienia w zakresie kształcenia i dokumentacji, ale prowadzona jest nie przez organ administracji lecz przez stowarzyszenie: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. W szczególności szkoła realizuje podstawę programową kształcenia artystycznego w zawodzie muzyk, ramowe plany nauczania, określone dla publicznychszkół artystycznych; niektóre przedmioty realizowane sa w ilośći większej niż przewiduje to ramowy plan nauczania szkół publicznych. Szkoła częściowo finansowana jest z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a częsciowo płatna. Z pobieranego czesnego finansowane są wydatki infrastrukturalne i inne działania administracyjne, które nie mogą być finasowane z dotacji. Osoby niezamożne, po wiarygodnym udokumentowaniu sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżki w czesnym lub stypendia. 
 • Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przrez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 538/9/2009 i otrzymała uprawnienia szkoły publicznej decyzją DSA-WOP.IS-802/6/09, wydaną przez tegoż Ministra .Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szkoła widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (tzw. RSPO) pod nrem: 115192.
 • Szkoła jest szkołą katolicką, erygowaną przez Biskupa Tarnowskiego, w której podstawą organizacji, wychowania i kształcenia są wartości ewangeliczne i chrześcijańskie. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy akceptują katolicki sytem wychowawczy i klimat szkoły i chcą się w nim rozwijać artystycznie i osobowościowo. 
 • Szkoła jest włączona do Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, który został powołany wyłącznie dla celów ekonomiczno-organizacyjnych w oparciu o art. 94 ustawy o systemie oświaty 7 września 1991 r. Zespół ten nie jest szkołą i nie narusza odrębności wchodzących w jego skład szkół. Stąd szkoła nie należy do zespołu szkół, o którym mówi art. 58 w/w ustawy. 
 • Uszczegółownie informacji o szkole znajduje się w statucie.


Informacje kontaktowe: Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz; tel./fax 18 449 06 90/91 e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl