Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich oraz Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

      AKTUALNY    PLAN LEKCJI           

 

  Z powodu awarii telefonu - w ważnych sprawach prosimy o kontakt mailowy : frassati.zsk@gmail.com

 

muzyczna  KLSP

6 kwietnia 2021 - 120 urodziny naszego błogosłąwionego Patrona

Drodzy Goście, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Kandydaci do naszych szkół

Dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w rekolekcjach, a chcą się jeszcze przygotować duchowo do świąt poniże zamieszczamy linki do 3 konferencji rekolekcyjnych ks. Wojciecha Węgrzyniaka 

Rekolekcje wielkopostne cz.1.

Rekolekcje wielkopostne cz.2.

Rekolekcje wielkopostne cz.3

Organizacja nauki:

 1. Zajęcia ogólnokształcące i artystyczne odbywają się zdalnie, na żywo wg dotychczasowego rozkładu zajęć z wykorzystaniem komunikatora meet, clasrooma itd. Wyjątek stanowią uczniowie kl. VI KNOSM II i ewentualnie I KNOSM II, którzy mogą w tym czasie mieć zajęcia indywidualnie z instrumentu, o ile nie da się ich prowadzić dalej zdalnie, i o ile potrzebę takich zajęć wyrażą zgodnie Nauczyciel, Uczeń i Rodzic.

 2. Na podstawie art. 2b ust. 4 rozporządzenia MEiN o szczególnych rozwiązaniach na czas Covid 19 dyrektor szkoły artystycznej może zezwolić na realizację zajęć, których nie da się prowadzić  sposób zdalny,  - a w naszej sytuacji - których nie da się już dłużej prowadzić w sposób zdalny i wymagają one realizacji stacjonarnej. Dlatego od środy 20 stycznia będzie możliwość uczestnictwa w zajęciach ze specjalności dla klasy IV KLSP, i - ewentualnie - po uzgodnieniu z nauczycielem i dyrekcją, dla klas młodszych, w pierwszym rzędzie, klasy pierwszej.

 3. Istnieje możliwość udziału w zajęciach z rysunku i malarstwa oraz rzeźby, czy innych, o ile są w takiej fazie, że nie da się ich prowadzić zdalnie.

 4. Wybór sposobu realizacji zajęć z instrumentu głównego czy akompaniamentu, zostawiam nauczycielom instrumentu i akompaniatorom w zależności od stanu zdrowia i braku możliwości realizacji zdalnej zajęć. 

 5. Możliwe są konsultacje w szkole dla kl. II KNOSM II oraz maturzystów i dyplomantów z przedmiotów egzaminacyjnych. Potrzebę i ewentualny czas takich konsultacji, w sposób nie koidujacy z innymi zajęciami trzeba uzgodnić z nauczycielami tych przedmiotów.

 6. Pozostałe zajęcia ogólnokształcące odbywają się zdalnie na żywo wg dotychczasowego podziału godzin lub nie na żywo gdy zachodzi potrzeba przesunięcia zajęć ze względu na przedmioty artystyczne stacjonarne.

Dostępne są poza godzinami lekcji sale z intstrumentami czy pracownie do godz. 19:00

Zajęcia w trybie stacjonarnym będą się mogły odbywać:

-, o ile będzie to wspólna wola Nauczyciela, Uczniów i Rodziców.

- o ile na dzień zajęć uczeń będzie zdrowy i nie zaistniały okoliczności, sugerujące możliwość zakażenia wirusem sars cov 2

- o ile rodzice lub pełnoletni uczeń wypełnią oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach w danym dniu.

Szczegółowe informacje i oświadczenie można znaleźć we Fryderyku

 Informacje o możliwości i  zasadach konsultacji dla dyplomantów i maturzystów oraz klasy II knosm z przedmiotów egzaminacyjnych oraz i zasadach i warunkach stacjonarnej realizacji niketórych zajęć artstycznych dla pozostałych już wkrótce 

W związku z powyższym proismy, by:

 • uczniowie przynosili ze sobą własne zakrycia ust i nosa (maseczki, chusty, półprzyłbice lub przyłbice) oraz wawryknie rękaiwiczki. Z zakrycia ust i nosa będą korzystać na przerwach i innych wydarzeniach współnych tj Msze św itd. Być może w najbliższym czasie uda się zorganizować zapasowe środki ochrony, w razie zapomnienia czy uszkodzenia maseczki, chusty czy przyłbicy przez ucznia;

 • przynosili własne kubki do picia lub kubki jednorazowe oraz najlepiej domowe kanapki. W szkole można będzie korzystać wyłącznie  z dystrybutora wody Eden.

 • Po wejściu do szkoły każdy uczeń obligatoryjnie zdeznfekował ręce w bezdotykowym dezynfekatorze, a następnie po odczekaniu kilku minut bardzo dobrze umył je ciepłą wodą i mydłem.

 • natychmiast informować o zaistnieniu kontaktu z osobami, u ktorych stwierdzono obecnośc wirusa.

 • pozostać w domu, w przypadku zauważenia najdrobniejszych objawów grypopodobnych, typu: gorączka, kszel, katar, ból gardła, zanik smaku lub węchu.

 

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zachęcamy do lektury nastpępujących tekstów (linków)

 List Jana Pawła II do artystów

Przemówienie do artystów polskich z 1987 r.

Homila do młodzieży - Westerplatte

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu, do którego należą aktualnie 2 szkoły:

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
 • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało od 1 września 2019 wydzielone z Zespołu, ale informacje z nim związane nadal znajdują się na stronie w zakładce SKLO  

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół w Zespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 191 Ustawy Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r.
i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładkę danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PT PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SZKOŁY

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka oraz danych osobowych w postaci zapisów monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, w tym szkoła do której dziecko uczęszcza
  z siedzibą w Nowy Sączu Plac Kolegiacki 2, tel. 449 06 90-91, e-mail: frassati.zsk@gmail.com,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochorny Danych :  e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.
 3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4. Pani (Pana) dane osobowe oraz/lub dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły, w tym pracy w szkole lub naboru do szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), w szczególności w przypadku przetwarzania wizerunku (z wyjątkiem zapisu monitoringu wizyjnego);
 5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców , a także kandydatów do szkoły przetwarzane sa w celu realizacji zadań szkoły wy sprawowania opieki, wychowania edukacji w ramach polskiego prawa i wspólnotowego prawa EU,
 6. Celem zaś przetwarzania danych osób zatrudnionych czy aplikujących o prace oraz praktykantów i stażystów a także wolontariuszy jest realizacja przepisów prawa związanych z wykonywaniem przez nich swej pracy, stażu lub wolontariatu.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców – opiekunów prawnych stanowią ustaw Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz ustawą prawo oświatowe wraz aktami wykonawczymi, w tym dotyczącymi prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, opieki psychologiczno-pedagogicznej, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy Kodeksu Rodzinnego. Szczegółową informacje o podstawach prawnych uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, praktykantów, stażystów i wolontariuszy stanowią ponadto przepisy Karty Nauczyciela dotyczące osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych, Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe i związane z ochroną zdrowia ubezpieczeniem społecznym. Szczegółową informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 9. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych oraz danych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego oraz na mocy ustawy – System Informacji Oświatowej., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organom dotującym.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane dziecka powierzone sa do przechowywania w ramach systemów elektronicznych dostawcy usług dziennika elektronicznego Fryderyk – Netro42 Sp. Z.o.o z siedziba przy ul. Króla Kazimierza 18 w Rzeszowie, oraz firmie realizującej hosting strony internetowej szkoły – firmie Agnat Sp. Z o. o., ul. Gdańska 119 w Bydgoszczy.
 11. Pani (Pana) dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a w przypadku udzielenia zgody, do momenty jej cofnięcia.
 12. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 13. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez szkołę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez szkołę,nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati
  w Nowym Sączu Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-28-12-762, tel. 18 449-06-90,
  e-mail:frassati.zsk@gmail.com, zwany dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby zastępstw lub przyszłych rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prawnicze, audytorskie, doradcze, w tym zakresie IOD oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, sądy i inne organy administracji publicznej,
 3. organ prowadząc szkołę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja (i/lub na podstawie przepisów prawa w celach archiwalnych) a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.

 

 

 

 

 

 


oświadczenie - konsultacje 0.01 MB oświadczenie - konsultacje