Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu

Zespół Szkół Katolickich 
im. Bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu 
skupia następujące szkoły:
 

 • 3 - letnie Katolickie Gimnazjum, ·         
 • 3 - letnie Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ·         
 • 4 - letnie Katolickie Liceum Plastyczne, ·         
 • 6 - letnia Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - od 1 września 2010 roku


Podstawowym celem szkół jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasady Ewangelii - do odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoły realizują cele i zadania określone dla tego typu szkół w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych, w oparciu o chrześcijański system wartości. 

Uczniowie posiadający zdolności artystyczne od dnia 1 września 2004 roku mają możliwość kształcenia się w Katolickim Liceum Plastycznym. Jest to niepubliczna szkoła artystyczna, kształcąca w zawodzie plastyk w zakresie danej specjalności:

 • trdycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
 • projektowanie graficzne         
 • publikacje multimedialne
 • techniki druku artystycznego
 • techniki rzeźbiarskie,·          
 • aranżacja przestrzeni
 • fotografia artystyczna


Kształcenie w wyżej wymienionych specjalnościach i specjalizacjach obejmuje wszystkie sfery kultury i wszystkie rodzaje przestrzeni. Są objęte podstawą programową publicznych liceów plastycznych oraz uwzględnia specyfikę przestrzeni sakralnej i wydarzeń o charakterze liturgicznym. W tygodniowym cyklu nauczania młodzież realizuje średnio 45 godzin dydaktycznych tygodniowo.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie artystyczno - zawodowe, ogólne i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za kulturę oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Katolickie Liceum Plastyczne jest dostępne dla wszystkich uczniów, którzy posiadają wymagane zdolności artystyczne i pragną realizować w niej swą edukację. Kształcenie artystyczne w szkole zmierza do realizacji następujących celów:

 • przygotowania do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego,         
 • wyposażenia uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych,         
 • rozbudzenia twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych,         
 • pobudzenia aktywności intelektualnej, kształtowania postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej,         
 • rozwijania inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki,         
 • wyrabiania umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury,         
 • kształtowania umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki.            

Praca edukacyjna szkoły dąży do wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Nauka w szkole artystycznej pozwala również na:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie pisania ikon, fotografii i filmu, rzeźby, grafiki warsztatowej i komputerowej, wszelkich technik malarskich i pozłotniczych, marketingu dzieł sztuki, "malowania światłem w przestrzeni" a za rok jeszcze reklamy wizualnej i dekorowania wnętrz,
 • pogłębienie życia duchowego,
 • zgłębianie tajników liturgii bizantyjskiej i łacińskiej, teologii i praktyki ikony, przestrzeni sakralnej, Sacrum w reklamie, pogranicza plastyki i teatru. 

Zaangażowanie ucznia w szkole artystycznej może mieć charakter głęboko twórczy. Oprócz zdobywania wszystkich elementarnych umiejętności szkoła wprowadza młodzież w świat ikony, pokazuje jej wspaniałość oraz poszukuje w ikonach inspiracji dla współczesnej sztuki. Uczy także poznawać, co dzisiejsze malarstwo ma do zaoferowania ikonie.

Szkoła, w założeniach powinna wypracowywać nowe kanony ikonograficzne dla współczesnej hagiografii. Większość współczesnych świętych nie ma bowiem jeszcze ikonowych przedstawień.

Nauka w tutejszej szkole pomaga kształtować wyobraźnię artystyczną wykorzystując także techniki aktorskie, reżyserię światła, dźwięku oraz reżyserię obrazu filmowego. Stąd warsztaty z wyobraźni teatralnej, aktorskiej ekspresji ciała i sugestii przestrzeni czy sytuacji oraz cykliczne zajęcia z teatru plastycznego i światła w przestrzeni jako tworzywa plastycznego.

Zajęcia z liturgiki łacińskiej i bizantyjskiej dogłębnie zaznajomią każdego ucznia z ich treściami oraz wynikającymi z niej zasadami konstruowania i aranżowania przestrzeni.

Z kolei zaś, uczniowie posiadający zdolności muzyczne od dnia 1 września 2010 rokumają możliwość kształcenia się w 6 - letniej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia. Szkoła ta jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie muzyk - instrumentalista.