Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Stypendia...

Stypendia w Zespole Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu polegają na zmiejszeniu kwoty czesnego opłacanego przez danego ucznia lub na całkowitym zwoleniu ucznia z płacenia czesnego. 

Ubiegając się o stypendium należy w sekretariacie szkoły pobrać druk i wypełniony wraz z załącznikami złożyć do dnia 10 września, lub w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej ucznia, do dnia 10-go każdego miesiąca.