Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Kim jesteśmy...

 • Katolickie Liceum Plastyczne pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest 4-letnim liceum plastycznym, kształcącym w zawodzie plastyk.

 • Od 1 września 2019 z Katolickie Liceum Plastyczne z mocy prawa przekształci się w 5-letnie Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych, w którym mogą się uczyć absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych (5-letni cykl kształcenia) oraz absolwenci dotychczasowych gimnazjów (4-letni cykl kształcenia).
 •  Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej pod numerem 371/25/2004 jako szkola niepubliczna.

  • szkoła posiada wszelkie uprawnienia szkoły publicznej w zakresie kształcenia jak inne licea plastyczne, prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy samorządy;

  • KLP jest szkołą płatną, finansowaną tylko częściowo ze środków publicznych. Czesne za rok nauki w podziale na 12 miesięcy wynosi 310 zł/m-c. W udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza przy dużym talencie można ubiegać się o adekwatne do tej sytucji zwolnienia z czesnego. 

 • Szkołę od 2004 r. prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

 •  Katolickie Liceum  Plastyczne  zostało od 2009 r. objęte oficjalnym patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Od dnia 1 września 2016 r. kształcimy w następujących specjalnościach - specjalizacjach:

 • Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

 • Aranżacja przestrzeni - architektura wnętrz

 •  Fotografia i film - fotografia artystyczna

 • Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie

 • Techniki graficzne - techniki druku artystycznego 

 • Techniki graficzne - projektowanie graficzne

 • Formy użytkowe - wzornictwo - tkanina artystyczna

Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych kształcenia artystyczne obemuje również następujące przedmioty ogólnoplastyczne:

 • historia sztuki
 • podstawy projektowania
 • rysunek i malarstwo
 • rzeźba
 • podstawy fotografii i filmu
 • projektowanie multimedialne

oraz przedmioty specyficzne dla szkoły - uzupełniające:

 • ikonopisarstwo
 • wnętrza sakralne
 • liturgikę

Jak w każdym liceum plastyczym kształcenie artystyczne połączone jest z kształceniem ogólnym w zakresie liceum ogólnokształcącego. W ramach przedmiotów ogólnych uczniowie poznają w zakresie rozszerzonym historię sztuki i jeden z wybranych przez siebie przedmiotów, spośród języka polskiego, historii, matematyki, chemii. Język angielski nauczany jest w wymiarze 3-4 godzin w tygodniu. 

 Kontakt i adres szkoły: 

Plac Kolegiacki 2,
33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 449 06 90/92
fax. 18 449 06 91
e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl