Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Kim jesteśmy...

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest 5-letnim liceum sztuk plastycznych, kształcącym w zawodzie plastyk.

 • Od 1 września 2019 z Katolickie Liceum Plastyczne z mocy prawa przekształciło się w 5-letnie Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych, w którym mogą się uczyć absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych (5-letni cykl kształcenia) oraz absolwenci dotychczasowych gimnazjów (4-letni cykl kształcenia).
 •  Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej pod numerem 371/25/2004 jako szkola niepubliczna.

  • szkoła posiada wszelkie uprawnienia szkoły publicznej w zakresie kształcenia jak inne licea plastyczne, prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy samorządy;

  • KLP jest szkołą płatną, finansowaną tylko częściowo ze środków publicznych. Czesne za rok nauki w podziale na 12 miesięcy wynosi 310 zł/m-c. W udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza przy dużym talencie, można ubiegać się o adekwatne do tej sytucji zwolnienia z czesnego. Uzyskując taką zniżkę uczeń zobowiązny jest do solidnej nauki przedmiotów artystycznych oraz do wolontaryjnych działań na rzecz szkoły, np wymalowanie dodatkowych obrazów, ikon, współrealizacja dekoracji wnętrz, realizacja nagrań wydarzeń KLSP lub koncertów katolickiej szkoły muzycznej lub inny niezjmujący zbyt wiele czasu wolontariat społeczny. 

 • Szkołę od 2004 r. prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

 •  Katolickie Liceum  Sztuk Plastycznych  zostało od 2009 r. objęte oficjalnym patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Od dnia 1 września 2023 r. kształcimy w następujących specjalnościach - specjalizacjach:

 • Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

 • Projektowanie użytkowe - projektowanie przestrzeni

 •  Fotografia i film - fotografia artystyczna

 • Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie

 • Techniki graficzne - techniki druku artystycznego 

 • Techniki graficzne - projektowanie graficzne

 • Projektowanie użytkowe - tkanina artystyczna

Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych kształcenia artystyczne obemuje również następujące przedmioty ogólnoplastyczne:

 • historia sztuki
 • podstawy projektowania
 • rysunek i malarstwo
 • rzeźba
 • podstawy fotografii i filmu
 • projektowanie multimedialne

oraz przedmioty specyficzne dla szkoły - uzupełniające:

 • ikonopisarstwo
 • wnętrza sakralne
 • liturgikę

Jak w każdym liceum sztuk plastyczych kształcenie artystyczne połączone jest harmonijnie z kształceniem ogólnym w zakresie liceum ogólnokształcącego. W ramach przedmiotów ogólnych uczniowie poznają w zakresie rozszerzonym historię sztuki i jeden z wybranych przez siebie przedmiotów, spośród języka polskiego, historii, matematyki, wyjatkowo chemii. Język angielski nauczany jest w wymiarze 3-4 godzin w tygodniu. 

 Kontakt i adres szkoły: 

Plac Kolegiacki 2,
33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 449 06 90/92
fax. 18 449 06 91
e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl