Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin wstępny 2023

 

Rekrutacja kandydatów do 5-letniego Katolickiego Liceum Plastycznego odbywa się przede wszystkim na podstawie egzaminu wstępnego z rysunku i malarstwa, oceny prac własnych kandydatatów oraz prostej małej kompozycji przestrzennej w glinie i rozmowy kwalifikacyjnej. W razie gdy egzamin wstępny wraz  z oceną prac własnych kandydata nie pozwoli wyłonić 20 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej - bierze się pod uwagę kryteria uzupełniające.

 

Ze względów organizacyjnych  proponujemy  dwa terminy egzaminu wstępnego do wyboru.

Należy  wybrać jeden z nich i zgłosić swój wybór telefonicznie lub e-mailowo w sekretariacie szkoły.

 

Egzamin odbędzie się w dniach:

   -  pierwszy termin   19 - 20  czerwca od godz. 9:00 rano.  

 

  - drugi termin - 28 sierpnia o godz. 9.00

 

Prosimy o zabranie własnych narzędzi pracy

(tj. farb plakatowych, akrylowych lub olejnych i paletki do mieszania farb oraz kompletu ołówków)

 

 

 Forma i czas trwania egzaminu wstępnego:


 • godz. 9:00 - 11:00 - wykonanie pracy rysunkowej  

  godz. 11:00 - 11:30 - przerwa

  godz. 11:30 - 13:30 - wykonanie pracy malarskiej

  godz. 13:30 - 14:00 - przerwa

  godz. 14.00 - 15:00 - prosta kompozycja rzeźbiarska w glinie

  (przed rozpoczęciem egzaminu o godzinie 9.00 oddajemy prace domowe do oceny)

  Punktacja egzaminu wstępnego:

  36% - ocena pracy rysunkowej

  32% - ocena pracy malarskiej

  32% - ocena  teczki z pracami (min. 3 szt. prace z rysunku i malarstwa oraz dodatkowo mogą być prace z rzeźby, fotografii lub ceramiki)


  Warunkiem udziału w dalszych etapach rekrutacji jest uzyskanie łącznie 65% za egzamin wstępny.

  Na egzamin należy przynieść:

   - przynajmniej 3 prace własne wykonane przed egzaminem dowolną techniką. Prace z zakresu projektowania graficznego (komputerowego), fotografii cyfrowej lub filmu mogą być zapisane na DVD lub pendrive (po egzaminie pendrive jest zwracany właścicielowi)
  - ołówki miękkie
  - farby plakatowe lub inne
  - paletę
  - pojemnik na wodę
  - pędzle

  Wyniki egzaminu wstępnego są dostępne w następny dzień po egzaminie.

   Kryteria uzupełniające: 

 

W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę:

- opinia katechety lub ks. Proboszcza

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc uwzględniane będą  także oceny z zajęć ogólnokształcących i inne osiągnięcia uczniów  wymienione na świadectwie szkolnym, zwłaszcza artystycznych oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania. 
 

1) liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym: od 0 do 100 pkt
 

2) oceny z I półrocza z języka polskiego, języka obcego, matematyki, plastyki, muzyki  i zajęć artystycznych:

- za celującą - 20 pkt
- za bardzo dobrą - 18 pkt
- za dobrą - 15 pkt
- za dostateczną - 10 pkt
- za dopuszczającą - 2 pkt


3) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt
 

4) osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne - od 1 do 6 pkt
 

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 pkt


6) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) - 3 pkt