Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zasady rekrutacji

Drogi Kandydacie!


W roku szkolnym 2022/2023 w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych przewidujemy otwarcie jednej klasy, w ramach której można się będzie kształcić na wszystkich oferowanych w KLSP specjalnościach.

 

Liczba miejsc: 20.

 

Do Katolickiego Liceum Plastycznego może zostać przyjęty absolwent gimnazjum lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który:

1.    Złożył w terminie wymagane dokumenty (w zakładce Formularze: kwestionariusz, oświadczenie rodziców, ksero świadectwa z poprzedniej klasy, po otrzymaniu ksero świadectwa kl. III i wyników egzaminu)

2.    Zdał egzamin wstępny z malarstwa, rysunku, prostej kompozycji przestrzennej wspartych trzema pracami domowymi

3.    Odbył rozmowę kwalifikacyjną, w tym o sztuce w ogólności

4.    Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie plastyk

Jako kryterium główne w rekrutacji bierzemy pod uwagę talent i świadomość artystyczną kandydata, sprawdzane podczas egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz pasje, zainteresowania, kreatywność, pracowitość i postawę ucznia. Jako kryterium pomocnicze, w razie potrzeby, bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa oraz opinię księdza katechety lub proboszcza.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniowie, oprócz specjalności artystycznej realizują w KLSP dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: obowiązkowo - historię sztuki, i drugi wybrany spośród j. polskiego, historii, informatyki, matematyki, chemii.